zondag 18 maart 2018

F. Starik -- drie gedichten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

laatste interview
in memoriam
De eenzame uitvaart
website
wikipedia
youtube

• foto: keke keukelaar

Death on the internet

Zoals een duim wel bij de hand maar niet echt
bij de andere vingers hoort - hij staat apart, te groot
terzijde - zo groeit het internet om ieders leven heen.
Je straat, je huis, de genealogie van je familie, een foto

en een interview. Je bent gespot. Je hebt je ooit eens
aangemeld bij Hyves, je bent LinkedIn, op Facebook
terug te vinden, je vond virtuele vrienden en nu
ben je gedoemd voor eeuwig in die ruimte rond

te blijven zweven. Je wordt gekopieerd en toegevoegd.
Je kunt je sporen niet meer wissen. Iedereen weet alles nu.
Je bent een muisklik van de eeuwigheid verwijderd.

Je zult heus nog wel eens doodgaan hoor, iedereen doet het
heb je ergens ooit gelezen. Schijnt wetenschappelijk bewezen.
Je wordt beslist nog wel vergeten. Je weet alleen niet goed hoe.


uit: Victoria (2009)


*


Volgende keer

Als ik in een volgend leven terugkom, graag zonder
mondkapjes, plastic handschoenen, graag geen
verpleegsters met een mutsje op, leggende infusen
aan ziekenhuisbedden, graag zonder ziekenhuizen

in het algemeen, helemaal geen. Als ik in een volgend leven
terugkom, graag, laten we dan in ieder geval een paar
dingen afspreken; geen verrassingen meer, laat ons
de volgende keer allemaal tegelijk het pand verlaten

niet dat telkens zomaar iemand, terwijl we staan
te praten, ertussenuit wordt gehaald, midden in een gesprek
vertrekt, alsof er een mobiel afgaat - die neem je even op.

Dat er ergens iemand aan je denkt. Worstelt met een vraag alsof
jij daarop een antwoord weet. Dat dus allemaal graag niet nog
een keer. Mobieltjes uit. Mondkappen af. Zo niet meer. Stop.


uit: Victoria (2009)


*


Het evangelie van Starik

Ik moet mijn zoon nog zeggen
dat hij moet leren op zichzelf
te staan, ik moet hem uitleggen

je komt alleen, je gaat alleen
en onderweg zijn vele wegen
maar die gaan nergens heen.

Twaalf is hij. En grijnst verlegen.


F. Starik (1958-2018)
uit: Songloed (2007)
• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 16 maart 2018

Paulus Strick van & tot Linschoten -- Mannelijke jaren

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =wikipedia
dbnl
Mannelijke jaren
Allegorie

Gelijk 't voorzichtig, langzaam,
Wiskunstig uitgereekend,
Oplettend voorwaarts treden
Des welberaden kunstnaars
Op 't strakgespannen lijnkoord,
Zoo is de tred en wandel
Des mans in rijpe jaren
Op 't pad van 't menslijk leven,
Dat zonder kronkelbochten
Rechtuit voor zijne voeten
Langs gladgebaande wegen
Onfeilbaar open liggend,
Hem nimmer zal doen dwalen,
Maar steeds voor valse stappen
En dwaasheên zal behoeden.

Nooit zal 't gevaarlijk mengsel,
Uit loog en morssige asse*
Door 't vuur tezaamgesmolten,
Het smijdig kurk der zolen
Des kunstenaars bezoedlen;
Neen: met het zacht, weldadig,
En rampverwijdrend kalkwit
Zal hij zijn toverschreden
Met kloek beleid verzekren.
Geen helm van logge zwaarte
Zal ooit zijn' schedel dekken,
Geen zwerm van vederbossen
Zijn evenwicht vermindren,
Noch 't deinend pluimgewapper
Zijn zinnen ooit bedwelmen:
o Neen: met bloten hoofde,
En zonder kruinversiersel,
En met geen ander deksel
Dan zijne ronde haren
Zal hij zijn kunstvertoning
In stillen ernst beginnen.
Geen dor noch wormziek elshout
Zal hem tot steunsel strekken,
Of tot den dans geleiden;
Hij heeft geen leuning nodig;
Een stevige eiken weegstok
Is slechts in zijne handen,
Om 't evenwicht te houden.
Hij gaat daarmee bedachtlijk
En stap voor stap naar 't einde
Der smalle loopbaan henen;
En nu van zich verzekerd,
En geen gevaar meer duchtend,
Vertoont hij ligt en sierlijk
De grootsche meesterstukken
Van zijne kunst aan 't gapend,
Verwonderd volksgewemel,
Dat hem met handenklappen
Begroet, of, heeft hij nijdaards,
Kwaadaardig, lastrend, uitjouwt.
De voorzorg aan zijn versnen,
Zijn vrije, bloote schedel,
De deugd des eiken weegstoks,
De vaste balk van hennip,
De rechte weg naar 't einde,
Zijn langzaam voorwaartsschreden,
Zijn kalme ziel en wijze
Behoedzaamheid in alles
Behielden hem te gader.
Zoo ook behouden kloekheid,
Een wakend denkvermogen,
Een scherp doordringend inzicht,
Een trouwe vriend of raadsman,
Standvaste grondbeginsels,
Oprechte levenswandel,
Bedaarde rust in onheil,
Voorzichtigheid in voorspoed,
En vrijdom van vooroordeel.
Door wel gewikte stappen,
De man in rijpe jaren


(1807)

Paulus Strick van & tot Linschoten (1769-1819)* gevaarlijk mengsel uit loog en morssige asse = zeep


• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Paulus Strick van & tot Linschoten -- Jeugd

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =wikipedia
dbnl
Jeugd
Allegorie

Gelijk de onzekre schrede
Van d'onbezonnen waaghals
Op 't neêrwaarts kromgebogen
Bedrieglijk slappe danskoord,
Zo is de tred des jonglings
Op 't smalle pad des levens,
Dat, bevend van den donder
Van 's aardrijks ingewanden,
Hem onder zijne voeten
Begeeft, en neêr laat ploffen.

In plaats van met het blanke
Beschuttend kunstbereidsel
Van 't kale kalkgebergte,
Bemaalt de dolle springer,
Bemaalt hij? neen, bezoedelt
Brooddronken, onbehoedzaam,
Zijn zolen met het glibbrig
Gevaarlijk, groene mengsel,
Uit as en loog gezoden*:
Zijn schedel draagt een stormhoed,
Belaân met bonte pluimen,
Die voor- en rugwaarts hangen,
En op en neder zwaaien,
En hem het oog doen scheemren;
Zijn weegstok is een oude
Vermolmde staak van tuinhout,
Die reeds verscheiden jaren
Langs zijne dorre schorse
De bonen op liet slingren.

Geef acht! nu wil hij klimmen,
't Gevaar van 't rond geweefsel
Met driesten moed braveren,
En naar den palmtak grijpen.
De steile vaart voor de oogen
Richt hij zich plotsling opwaarts,
Hij wankt en dreigt en kantelt,
Maar hij herstelt zich weder,
En nu stapt hij vermetel
Met snelle schreên naar boven,
Waagt roekelooze sprongen,
Maakt luchtig kunstje op kunstje,
Zich op den stok verlatend,
Die niet tot steunsel dienen,
Maar 't evenwicht moet houden,
En hem voor ramp beschermen.

Doch, Hemel! wat gebeurt er?
Hoe buigt de zwakke weegstok!
Hij kraakt en knapt in stukken;
En, eer de wufte springer
Op 't glibbrig koord het toppunt
Nog halfweg kan bereiken,
Stort de onbedachte waaghals,
Het evenwicht verliezend,
Eensklaps van boven neder,
En breekt en kneust erbarmlijk
Zich arm en been en schouder,
Gelukkig, zoo zijn stoutheid
Hem 't hoofd niet ook verplettert.
Het gladde aan zijne versnen,
De zwaarte op zijnen schedel,
Het broze van het tuinhout,
Het wagglend hennepvloertje,
De steile vaart naar boven,
Zijn onvoorzigtig ijlen,
Zijn drift en eigenwijsheid
Bedrogen hem te gader.
Zoo ook bedriegen zwakheid,
Te logge geest tot denken,
Te vlugge om zorg te dragen,
Te jeugdig hart tot ruste,
Te lichte grondbeginsels,
Een valse vriend of raadsman,
Laatdunkend zelf betrouwen
En ijdle waan van krachten,
En opgewonden ijver,
En zucht naar roem en eere,
Door al te koene stappen,
De nog te lossen jongling.


(1807)

Paulus Strick van & tot Linschoten (1769-1819)


* het glibbrig gevaarlijk, groene mengsel uit as en loog gezoden = zeep


• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 15 maart 2018

Emma Crebolder -- drie gedichten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


website
npe
paar gedichten
schrijversinfoAch, u bent het, kom en kijk naar mij.
Mijn ogen zijn twee bijen, goudbruin
zoals mijn haar eens was. Zij vliegen
op u af. Zuigen druipende nectar
uit uw richels. Zoeken daarna
hun uitkijkpost weer op. Beurtelings
bewaken zij voor u tussen
het vlechtwerk van mijn sjaal het parfum
van Guerlain Paris, Shalimar, en
de nog net zichtbare bloedkoraal.


*


San-rotstekening

Eerst door de vallei van rode
aarde waar de ezels maïsstoppels
vermalen. Daar zwenken we van
rolsteen naar rolsteen en scharen
als schorpioenen. Door de kloof
schiet de echo van het San-volk
ijle lijnen op de rotswand. Jagers
met drie vissen en een antiloop.
We eten samen cactusvijgen.
Nog zo bitterzoet als toen.


*


Hij dekt de bodem af met
worteldoek als hij het eiland
tot laatste woonstee neemt.
Drijft zo tussen zijn geboorte-
grond en oorden waar hij zwervend
kwam. Zijn oude huid heeft nog
de kleur en het fluweel van
tamarindepeul. De dichteres
van overzee neemt zijn jonge
woorden in haar reistas mee.


Emma Crebolder (1962
uit: Opsnuiven (2018)
• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 14 maart 2018

Bruin boven blond & Blond boven bruin

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Elisabeth Koolaart-Hoofman
H.A. Spandaw
Wat de schoonheid der Parijsche vrouwen over het algemeen aanbelangt, waaromtrent men het vrij wel eens is, dat dezelve minder lang stand houdt, dan in noordelijker landen, zoo heb ik daarover menig verschillend oordeel gehoord. Zij zijn voor het grootste gedeelte brunettes: diegene dus, welke met een onzer voortreffelijkste Dichteressen uit de vorige eeuw instemmen, waar zij zingt:

Bruin boven blond

Ruilt nooit uw verf, bevallige Bruinetten,
Voor blanke kleur of blonde kuif.
De roos verbleekt voor bruine violetten,
De witte wijkt de purpren druif.
De bloesemknop, zo teêr, zo ligt verstooven,
Zwigt voor de rijper kers in geur.
De staatige eik, hoe bruin van verw, praalt boven
De taaije wilgen, wit van kleur.
Al wat natuur poogt kragten bij te zetten,
Huldt ze altoos met een bruine huif.
Ruilt nooit uw verf, bevallige Bruinetten,
Voor blanke kleur of blonde kuif

Elisabeth Koolaart-Hoofman (1664-1736)

die met deze regels instemmen, zullen aan de Parijsche vrouwen gaarne den prijs der schoonheid boven vele anderen toekennen. Zij daarentegen die het gevoelen omhelsen van den dichter Spandaw, en hem nazingen:


Blond boven bruin
Tegenstuk van Jufvrouw Koollaart’s ‘Bruin boven blond’

Ruilt nooit uw zachte kleur, bekorelijke Blonden!
Voor verw of bruine kuif;
De lof der bleeke roos klinkt toch uit duizend monden,
En zoet is 't blinkend sap der muskadelledruif;
De zachte perzik is het sieraad van de hoven,
Zij wint het van de kers in geur;
De lommerrijke linde, in blonden tooi, praalt boven
Den hagedoren, bruin van kleur.
Natuur hult all' wat schoon, beminlijk wordt gevonden,
Steeds met een zachte en blonde huif. -
Ruilt nooit uw blanke kleur, bekorelijke Blonden!
Voor hande verw of bruine kuif.

H.A. Spandaw (1777-1855)

die aan dit gevoelen hun zegel hechten, zullen een minder gunstig oordeel over de Fransche schoonen vellen. Wat mij betreft, gedachtig aan het [motto], non nostrum tantas componere lites [het is niet aan ons dit geschil te beslechten], ik zal mij hier geene uitspraak vermeten, en slechts aanmerken, dat welke hoedanigheden van lichaam en geest men ook in de Parijsche vrouwen bewonderen moge, men toch vele dier huiselijke deugden, waardoor onze Vaderlandsche schoonen zich zoo zeer onderscheiden, en die den grondslag van alle waarachtig geluk uitmaken, veelal te vergeefsch bij haar zoeken zal.
Parijs in 1834, A.W. Engelen
•• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 13 maart 2018

Erik Lindner -- Berlin, Berlin

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


website
wikipedia
dbnl
wikipedia
poetry
youtube


Berlin, Berlin

De figuren in de ruit waar ik langsloop
bestaan niet uit reflecties

de ruit doorschijnt geen tafereel
de weerspiegeling is weg
het glas heeft alles in zich opgenomen
van jaren her, lichtval, schaduw en erosie

sap dat moeiteloos oplost in melk
sneeuw in de voegen van de treden
en in de hoeken van kozijnen
lichtplekken vertonen sporen van vuur
barsten verbergen de oppervlakte
aders vertakken de donkere vlekken

laag voor laag valt ieder voorval
in de verweerde glazen structuur
het venster dat dicht is van wat het weet
verbleekt door wat het gezien heeft

en de sponningen van het raam
knijpen in de randen van het glas
een kier die wat binnen is openzet
voor wie buiten passeert.


Erik Lindner (1968)
uit: Zog (2018)
• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Ed Leeflang -- De hazen & Gedrag

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
wat gedichten
in memoriam
De hazen

We waren in een weitje waar camille
het meeste te vertellen stond en hadden
een paal voor een waslijn in de grond gezet,
toen twee hazen uit het jonge koren dansten,
rechtop bewegend, in een aangrijpend menuet.

Dat kinderboekenhazen bleken te bestaan -
ze droegen dan wel geen parmante jassen,
maar hadden die aandoenlijke en overduidelijke
oren aan - het was zo schokkend als midden in
de goedheid of in de oudste angst voor donker
zijn te komen staan.

De schaamteloosheid van hun rondedans
en de driftige ernst van hun door
plotselinge versteningen onderbroken spel
deden ons de eigen argwanendheid en
verloren natuurlijkheid beseffen, dat
voelden wij aan onze sprakeloosheid wel.

Het voorjaar leek zelfs dreigend uit den boze
over de onschuld van de polder heen te hangen.
De dans duurde zo'n traag kwartier;
er was nog een kort leven om te blozen,
om naar de schoonheid van dit drieste dansen
te verlangen.


*


Gedrag

Iemand laten wachten op een hoek
een jaar of twaalf, iemand de wind
uit de zeilen nemen, die wind verkopen
aan de eerste de beste, iemand je
reservehart schenken, iemand geen
verdriet gunnen, maar wijzen op
zonlicht, boeken, boterbloemen,
het dan opgeven, iemands angsten
verklaren, iemands dromen in een
aanrechtkast bewaren, iemands band
niet oppompen, iemands verleden in -
lopen zonder kloppen, iemand liefhebben
om wat iemand had kunnen zijn,
allemaal water in dezelfde wijn.


Ed Leeflang (1929-2008)
uit: De hazen en andere gedichten (1983)
• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 11 maart 2018

Jan Dullemond -- Portret van een vrouw & Zelfportret met Saskia

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
dbnl

Portret van een vrouw

Als ik kon schilderen zou ik me niet bedenken,
ik begon met het venster en de opengeslagen luiken
die afsteken tegen de gepleisterde kasteelmuur.
Ik zou de dalmist vastleggen tussen de heuvels
op deze heldere ochtend, de bossen
in herfstkleur aan de horizon, de bomen
nog groen voor het raam en de roodbruine poes
die het glas niet begrijpt en elke ochtend wacht.
In deze omlijsting zou ze vereeuwigd zijn
door mijn vastbesloten hand.

Gevangen in woorden moest ik noodgedwongen
het venster sluiten in mijn verbeelding.
Met haar rug naar het perspectief
zit het kastanjebruin moment aan de keukentafel,
ze kijkt me met groene ogen aan en eet.
Als herinnering kan ik haar naam noemen,
haar trekken zou ik niet weer kunnen geven.
Het is niet het beeld van een toekomst
dat me beweegt in dit zelfportret;
ons uitzicht ontluikt nu, in dit moment.


*


Zelfportret met Saskia

Wat ze aan het doen was is vergeten.
Rembrandt lijkt uitgewerkt, ze keek op,
hij zat afwezig stil. Maar zijn ernst
is spel, ziet ze, en ze speelt weer mee.

Zo trof hij haar blik op zijn ets.
Met trefzekere genegenheid had hij haar
juist voltooid, in enkele lijnen
krult haar haar door de verbeelding.

Nu rust zijn burijn tussen zijn vingers;
hij tuurde net zo lang naar het laatste detail
in zijn spiegel tot zijn schaduw
haar verlicht. Hij speelt het voltooid moment.


Jan Dullemond (1952)
uit: Om tijd te winnen (2017)
• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Petronella Moens -- Het dankbare kind bij vaders herstelling

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
wikipedia
stichting
literatuurgeschiedenis
Het dankbare kind bij vaders herstelling

Konde ik U naar waarde danken,
Eeuwig weldoend Opperheer!
Vader gaaft Gij aan ons weêr,
Redder van bedroefde en kranken,
Gij ontrukt in bangen nood
Dierbre lijders aan den dood.

Ach! toen angst ons 't hart doorwondde,
Toen geen hoop, geen uitkomst scheen,
Stonden wij om vader heen
Aan de schijnbaar veege sponde;
Maar uw' zegen paardet Gij
Toen aan heilzame artsenij.

God! Gij hoorde 't smartvol kermen,
Vaders lijden werd verzacht,
Ja zijn reeds bezweken kracht
Zagen wij door U beschermen,
En herstellings dageraad
Bloosde op vaders bleek gelaat.

Zijn gezondheid keerde weder;
Heel ons dankbaar huisgezin
Roemt uw trouw, uw menschenmin,
Moeders hart, zoo trouw, zoo teeder,
Klopt weêr, vrij van rouw en smart,
Aan haar echtvriends dankend hart.

Blijde broêrtjes! Lieve zusjes!
Allen groeten wij, vol vreugd,
Nu den leidsman onzer jeugd
In ons midden weêr met kusjes;
Allen roemen wij ons lot:
Vader leeft! U dank ik, God!


Petronella Moens (1762-1843)
uit: Gebeden voor kinderen (1833)
• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 9 maart 2018

Bert Schierbeek -- De schreeuw der vrouwen om meer (fragment)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
letterkundig museum
leestafel
dbnl
wikipedia
De schreeuw der vrouwen
om meer (fragment)

niet alle hulplijnen zijn loodlijnen, riep de vrouw
ik ben het middelpunt
wie het magisch middelpunt van mijn tong zou zijn dit te weten mijzelf en spatiaal en transport
voor wat is in mij
in mij dacht de man
door de immense buiken der onrust reis ik als erfvrucht van mijn verbeeldingsboom en smijt
rorschachvlekken tegen het mysteriegehemelte van mijn mond en voel mij kleeverwant en wek
het wonder open binnen de wonden van dit lichaam mijn ziel en zie wat er voor machinale
onrusten de bergpunten bewonen der paralijnen en knoopkanalen en hoor de epigrammale stem
in mij die de graven een zin verleent en tot bedden maakt

zie je zei zij hij wilde het wel iedere nacht en
ik was te moe van het werk en een man is dat nooit
want zijn geest heeft geen tijd en zoekt altijd een
dieptepunt van verstrooiing voor zijn handen wat mij
dan aangedaan wordt niet de liefde maar het zwarte gat van
een mijnwerker die de dag en de nacht moet dalen uit het leven
zonder een woord zonder wat de streling tot liefde maakt en meer
dan een beestenleven zie je dat zo voelde ik en ik wilde het soms niet
ook omdat ik zo moe was van de dagen alleen zonder de stilte van lieve
woorden die de huid zo mooi kunnen bewonen en alles laten glanzen

[lees verder]

Bert Schierbeek (1918-1996)
uit: De andere namen (1974)
• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 8 maart 2018

Jacobus Bellamy -- De ijverzuchtige & De liefde

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
literatuurgeschiedenis.nl
dbnl


De ijverzuchtige

Een recht* en teder minnaar
Is altoos ijverzuchtig. -
Wanneer zijn meisje een' ander'
Met vriendlijke oogjes toelonkt,
Gevoelt hij, in zijn' boezem,
Een heimelijke ontroering.
Dan straalt hem de ongerustheid
En kommerlijke vreeze
Uit naauwoplettende oogen.
Nu poogt hij eens de droefheid,
In zijn gelaat zoo zichtbaar,
Met een geveinsde vreugde,
Voor aller oog te dekken.
Dan weêr doen spijt en gramschap
Zijn bleeke wangen gloeïen.
Dan brandt 'er in zijn oogen
Het vlammig vuur der woede.
Dan knerst hij op zijn tanden,
En vloekt hem, dien zijn meisje
Zoo vriendelijk belonkte.
Maar - ziet hij weêr zijn meisje,
En lagcht zij lief en teder
Den gullen lagch der liefde:
Straks* zijn de vreeze en droefheid,
De spijt* en felle gramschap
Van zijn gelaat verdweenen.
Dan valt hij op haar boezem,
En drukt haar in zijn armen,
En kuscht heur lieflijk mondje,
En staamelt, onder 't kusschen:
Gij zijt, gij zijt mijn meisje! -
Gij zijt de lust mijns levens! -
Gij zijt - gij zijt mijn alles!recht en teder = echt tedere
straks = weldra
spijt = ergernisDe liefde

Wanneer vertoont de Liefde
Zich op het allerschoonste,
In 't hijgende verlangen,
Of na het gul genieten? --
Wij smaaken het genot reeds
In de armen der verbeelding,
Wanneer wij nog verlangen.
Maar, na het vrij genieten,
Wanneer, door al de vreugde,
De snaaren der verbeelding
Geheel zijn overspannen,
Dan heerscht in onze ziele
Een sombere verwarring.
Dan geeft het droevig denkbeeld:
Wij hebben reeds genoten!
Der ziele een matte houding.
Maar, geeft een blik der hope
Weêr leven aan 't verlangen,
Dan leeft de ziel, en schept zich,
Uit loutre harsenschimmen,
Wel duizend vreugdebeelden.


Jacobus Bellamy (1757-1786)
uit: Gezangen mijner jeugd (1782)
• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 7 maart 2018

Elma van Haren -- Dorst

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
de harmonie
dbnl
schrijversinfo
kbVoorproefje Zuurstofconfetti (downloadlink).Dorst

Over de drempel, de haspel de klos,
nooit gekocht, nooit gevonden,
maar vergaard met een vals hart,
een klosje wit garen voor witte gordijnen.

Door de kamer, de kelder de koelte
van het gezicht gewist, achter de bries,
onder ons gebleven en gezwegen dit grijze,
dit klosje grijs garen voor je zondagse pak.

Onder de grond, de gondel de grendel,
weggeschoven voor de kus van de Judas,
das om de nek ongebreidelde heisa, met een
rood klosje garen je mond gestopt als een sok.

Binnen de touwen, de tong en de tranen,
gedroogde zilvervisjes onder de rots,
rollen de klos rond. zout in je wonde,
warmte een hittebestendige grap —

Alles onderweg de pas afgesneden,
aanplant vertrapt, broedsel het nest uit,
karrenspoor hard, een korst op de aarde.
Oranje tegen de felblauwe hemel en
van duister gesponnen
                                    garen het zwart,
                bivakmuts,
                                  woedende bloedklos,

de klok slaat, het hart slaat,
                                             één houw
                                             en het hoofd ligt eraf.


Elma van Haren (1954)
uit: Zuurstofconfetti (2018)
• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 6 maart 2018

Geert Briers -- een klassieke gedachte

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
youtube
vrijdag

een klassieke gedachte

zo strak
dat zwarte kleedje
om je lijf

het kleurt wat donkerder
daar ter hoogte van je schuimen
ton sur ton

zolang de gedachten
zolang de blik maar niet afgewend
het is gewoon een zaak van wachten

hoe gul jouw smaak vrijkomt
door het dansen van vingertoppen
het kammen tegen de haarlijn in
het lijmen van je dijende donshaartjes
het tippen van de tong

mijn ene hand gebogen op de plank van je borstbeen
surfen op de golven van je ademhaling
golfslag na golfslag je zoute water in
mijn andere hand opent je zee
van mogelijkheden
gevaren
baren

mijn beide handen gebogen
over het klavier dat je ivoren lichaam is
de lichte de snelle de trage de zware de witte de zwarte toets
de tempi de tempura de empañada

ik rachmaninov je


Geert Briers (1964)
uit: Voor wie de liefde (2018)
• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Abonneren

Abonnee worden van de dagelijkse Coster-gedichten kan hier. Of stuur een mail naar eon@planet.nl

maandag 5 maart 2018

Albert Verwey -- Europa & Aarde

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
bloemlezinkje
bwn
Europa

Om van een rots van Afrika te staren
In zee, en zien zoo neevlige verwazing
Als kust van Spanje, en merken met verbazing
Die zilvren zoom achter de blauwe baren, -

En in één droom Europa rond te varen,
't Blauw Hellas langs, langs Erins groene grazing,
En de IJszee door en 's Noors ijzen verglazing,
Daar 't staal dat staroogt met de pool wil paren: -

Zoo met zijn ziel te omvatten als op kaarten
D' oogen doen, 't werelddeel van kust en kapen,
't Gekarteld voorgebergt en 't lang schiereiland,

Maakt me als een reuzenstandbeeld dat de vaarten
Ziet in het inland die daar veilig slapen,
't Beboomde land en 't glinsterende weiland.


*


Aarde

Als 'k u zoo lief niet had, mijn aarde, zou ik
Zoo niet begeere' u in een droom te vieren,
Maar al uw steden en al uw revieren,
En bosch en berg graag in één beeld beschouw ik.
Als kind al zocht ik u, mijn aarde, en wou ik
U kennen heel, uw hemel met zijn vieren,
Uw oceanen daar uw winden gieren,
Uw blank-zeilende wolk, zwerk zwart en rouwig;
Uw landen daardoor zilvren stroomen zwieren,
Uw bergen daarop hooge pijnen razen,
Uw weiden waarop wilde kudden grazen,
Die Mexicaan aan lasso medeslieren; -
En 'k zag u heel, o aarde, en zal u hier en
Hierna vieren met kinderlijk verbazen.


Albert Verwey (1865-1937)
uit: Aarde (1896)
• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 4 maart 2018

Job Degenaar -- Herfst in Lemmer & Decembertijding

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
wikipedia
schrijversinfo
npe
dbnl
Herfst in Lemmer

De horeca houdt zich in holen verscholen, de straten
zijn nat, de bomen rond 't Dok verkleurd, op tochthoeken
ritselt blad; wat pas gebeurd is, is al lang voorbij

het water, weer van eend en meerkoet, spiegelt
een helblauw vlak, bij de brugwachter hangen
annonces van verlopen evenementen

Minder afgeleid kijken we uit over de lege
havens, zien de zon laag langs de gevels scheren
luisteren naar de regen ’s nachts

groeten elkaar nadrukkelijker en zoeken ons
in duurzaamheden, tegen de leegte in, die plots
zich om je sluit als sneeuw op rozen in november


*


Decembertijding

Onder een scherp hemellicht schuift traag
vanaf de zee een antraciet signaal op

En ja, daar dwarrelen sneeuwvlokken
het bastion van een lichtgemeenschap binnen

verhalend van een oude geboorte
ver weg, van ongekend formaat

Zijn we meer dan bij toeval verwekt? leg ik
de blijvende, nu hij zich aandient, voor

Tot ook die vraag
in sneeuwen overgaat


Job Degenaar (1952)
uit: Hertenblues (2017)


• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 2 maart 2018

J. Winkler Prins -- Wesp en lelie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
wikipedia
npe
wat gedichten

Wesp en lelie

Al de eikebladeren waren volgestoken:
Geen ruimte was er meer voor 't wespenei: -
Maar op een bloemperk wiegt een lelie blij
Haar zestal draden, krullend reeds ontloken.

Een wesp, die graag zich spijtig had gewroken
Dat hij geen honig puren kan als bij,
Vraagt: Staat het lelie aan mijn legboor vrij,
In uw satijn een ei of wat te koken? -

Een paar! - De wesp blijft boren, boren, boren...
De lelie zucht, verbleekt: ik zei een paar!
De wesp vliegt weg; en weldra kan men hooren

Hoe lelie klaagt: ik voel mij schriklijk naar;
Ik vrees mijn jeugd, mijn schoonheid is verloren:
In 't wespenei schuilt voor de bloem gevaar.


J. Winkler Prins (1849-1904)
uit: Sonnetten (1885)


• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

J. Winkler Prins -- Zeilen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
wikipedia
npe
wat gedichten

Zeilen

Uit zeilen, uit zeilen
Wie gaat er niet mee? -
De bolronde wolken
Ze roepen: in zee!

Uit zeilen, uit zeilen!
Wie heeft er geen zin?
De zwellende golfjes
Ze roepen: stap in!

Uit zeilen, uit zeilen!
Opwekkend genot: -
Ver van de taveerne
Maar dichter bij God!


J. Winkler Prins (1849-1904)
uit: Zonder sonnetten (1886)


• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 1 maart 2018

Erik Bindervoet -- De olifant van Oostzaan (twee fragmenten)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
harmonie
website
youtube
•• De olifant van Oostzaan is één lang, verhalend gedicht, [...] een levendige en verrassende poëtische polyfonie. Een ode aan het onverwachte, met hommages aan onder anderen Louis Lehmann, Wim Brands en de letters A en O.
Schrijf het op. Leg het vast.

Lijn 392 komt voorbij. Zes passagiers.
Bloemenmeisje tekent hartjes en vlinders op de stoep.
Hoopje piccalilly op het trappetje naar een woonwagen.
Daarboven een wapperend gordijn.
Op straat achtergelaten: badkuip, biljarttafel, bankstel, wasrek.
Man laat manke labrador uit.
Vrouw met hoofddoek achter het stuur van een appelgroene
Ford Fiesta.
Eindeloze stromen fietsers in beide richtingen.
Iemand met haast.
Een vrachtwagenchauffeur met een tennisracket.
Jongens in pak die in een bushokje schuilen tegen de regen.
Man uit India die wil weten waar de Red Light District is.
Landinwaarts penetratie van zeemist...
Schrijf het op. Maak het los.


*


Jij zegt dat je trouw blijft
Als ik weg moet gaan
Als ik maar van jou blijf
Kunnen wij het aan

Ooit als ik alleen ben
Ongelukkig en heel ver weg
Dan denk ik opnieuw aan
Wat jij hebt gezegd

Zeg dat je van mij bent
Zeg het keer op keer
'n Meisje zoals jij bent
Vind ik nergens meer

Ooit in hoger sferen
Smoorverliefd
En een heel eind weg
Denken wij opnieuw aan
Wat er is gezegd

          Ik ben maar een simpelaar
          Hou ervan als jij zegt 'kook van jou'
          Wij houden van elkaar
          'Houden van' voor mij is dat ik hou

          En dat ben jij nou
          Laat je niet meer gaan
          Jou heb ik en hou ik
          Dicht tegen mij aan

Ooit in hoger sferen
Smoorverliefd
En een heel eind weg
Dan denk ik opnieuw aan
wat ik heb gezegd...


Erik Bindervoet (1962)
uit: De olifant van Oostzaan (2018)• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 28 februari 2018

Toon Tellegen -- De optocht (fragment)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
• dbnl
• schrijversinfo
• wat gedichten
Meer uit De optocht
Nog een gedicht uit De optocht


•• Als Coster-lezer kunt u met € 5 korting naar de theatervoorstelling De Optocht, waarin Toon Tellegens epische gedicht wordt gepresenteerd als een fantastische muzikale parade. Te zien op 17 maart in Rotterdam. Trailer hier. Na afloop meet & greet met de uitvoerenden. Plus gesigneerde eenmalige uitgave te koop. Vul op het bestelformulier de kortingscode ‘Poetry’ in.
 De voorstelling is ook elders in het land te zien (Amsterdam, Utrecht, den Haag, Enschede), maar daar krijgt u géén korting.De optocht (fragment)

Daar komen zij die zelfbewust en luid zingend op weg zijn naar
hun eerste wandaad, hun eerste leugen, hun eerste uitvlucht, hun
eerste hatelijke terzijde, hun eerste wrok, hun eerste
wraakoefening, hun eerste plichtsverzuim, hun eerste
krokodillentranen, hun eerste valse beschuldiging, hun eerste
zwaktebod en hun eerste vurige wens liever dood te zijn dan
Pats!
En daar komt de onschuld in eigen persoon, zo gelijkmoedig en
zo delicaat, in zijn dunne, tot de naad versleten jas, een glimlach
rond zijn kapot gekuste mond, het leven kolkt om hem heen,
zij beven van schrik en vervoering, en toch, toch is ook hij
een kleine, ontaarde huichelaar, een weloverwogen judasje dat
zijn onwankelbaarheid moeiteloos loslaat en als een ballon tussen
de wolken ziet verdwijnen.
Pats!
Daar komt een man die zijn hersenen afpijnigt, maar niet weet
over wat, die termijnen heeft laten verstrijken, ontmoetingen
heeft vermeden, vriendschappen heeft verspeeld, kansen heeft
laten liggen en nu zichzelf vakkundig ontmantelt en wenend ten
onder gaat in de schemering van een dag als elke andere, het leven
heeft zijn lusten botgevierd op hem, zal zijn vertier nu bij een
ander vinden.
Pats!


Toon Tellegen (1941)
uit: De optocht (2012)• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Jacobus Revius -- Antichrist

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
wikipedia
bloemlezinkje
canon van Overijssel

Antichrist*

Wanneer de ruyge sneeu de Alpen niet sal decken,
Wanneer de somer heet sal yselen* van cou,
Wanneer de locht het lant sal weygeren den dou,
Wanneer t'gedierte sal de Ocean uitlecken*,
Wanneer den noorder-pool den seyl-steen* niet sal trecken,
Wanneer de grijse wolf het schaep sal wesen trou,
Wanneer de vrou een man, de man sal sijn een vrou,
Wanneer de aerd' haer sal rontom den hemel strecken,
Wanneer de son en maan verwisselen haer beurt,
Wanneer eens menschen hant die vanden hemel scheurt,
Wanneer de Seraphim haer Schepper niet beminnen,
Wanneer de Heer sijn cracht en goetheyt derven sal,
Wanneer Gods Soon noch eens aent cruyce sterven sal,
So sal den Antichrist Gods kinders overwinnen.


Jacobus Revius (1568-1658)
uit: Over-Ysselsche sangen en dichten (1630)antichrist – de paus
yselen – rillen
uitlecken – leeg likken
seyl-steen – magneet• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 26 februari 2018

Karel van den Oever -- Oud-hollandsche winter-avond & Miserie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
bio
wat gedichten
Oud-hollandsche winter-avond

De winter vriest de luchtstulp ijl
en wademt blauwe nachten;
geen bosch verwalmt, geen polder doomt,
kristaal-hard zijn de grachten;

dan is 't in Holland koud en stil,
de turf riekt in de dorpen
en 's avonds heeft op 't vriezig raam
het turfvuur gloed geworpen;

de lucht wordt noordsch dan, guur en hol;
de glaas'ge hoorn van 't maantje
zit als een scherfje geel citroen
en gluurt op laan en baantje;

dan blauwt de zilver-tinnen gracht
waar 't schaverdijntje op blikkert:
ei, telkens glimpt een straffe flits
die 't spieglend ijs weerflikkert;

want 't ijs glinst glad in kil en sloot;
de schaverdijnen gieren;
langs strakke schuit en koolzwart bies
de schimmen schommlen, zwieren;

ze snorren onder 't wrak gewelf
van een verbrokkeld brugje,
of scharr'len langs den bochtgen wal
met lachjes en met kuchjes,

'dat d'huiken staan van Noordwind bol,
de mutsplumagies rillen,
de bouwen, kap en troesbroek dik
als verkensblazen zwillen;

en onder 't blauwig licht der maan
zijn 't zwart-geëtste ventjes
die over 't ijs scharminklen, lijk
op oude landschap-prentjes;

en vér, omkraald van 't stargesproei
staan boomen, molens, huizen
maanblauwig uitgesneden, als
op Delftsche heerdplavuizen...


*


Miserie

O blauwe maan-kou
van dees norschen nacht,
'of ik dood gaan zou
bedroefd en veracht;

elke star brandt kwaad
als een ziek zijp-oog;
't metaalkoud land haat
ik van den maan-boog;

maar vriendlijk God waakt
in mijn klein, zeer hart;
als het donker lot naakt
blijf ik dan benard?


Karel van den Oever (1879-1926)

• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 25 februari 2018

Katelijne Brouwer -- Recept & Het imperfectum

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

meander
harmonie
youtube

Recept

Een bos bloemen van het pompstation
of rozen met 35 procent bonuskorting.
Neem de waarheid en een klein verdriet
dat blijft jengelen als een levenslied.

Laat me blij zijn met het welkom dat er is
in plaats van de bitterheid in te duiken
van gemiste kansen. Laat me blij zijn.
Laat me. Een verdwaalde zonnebloem.

Mijn lief komt met de allergrootste bos.
Mijd woorden op -heid, zegt hij met bloemen.
Een roos huilt geurende blaadjes, eucalyptustakken,
bessen en grote bladeren vingerplant. Bitter, zegt hij
is rode sla uit de groentetas en biologisch lof.


*


Het imperfectum

Door de regen liep ik met een open jas.
De ganzen herkenden mijn loopje
ook al kregen ze die dag geen brood.

Als ik met mezelf was drijvend
in het water als een anemoon in bad.
Als ik in stilte stond te koken, jam maakte,
fruit waste, sneed en woog, de specerijen koos,
citroenen perste. Als ik zong. De herhaling
van het rondo als een goede preek.
Het komt goed, bevestigd in de laatste maten
tot de cadens en het slotakkoord.

Als ik kijk naar mijn slapende zoon,
zijn puberlucht in zijn kamer ruik,
hoe hij opgekruld als een puppy
ligt te slapen, soms sabbelt hij
in zoete dromen op een vergeten
moederborst, mijn kind nu los van mij
die grote Berner Sennenhond
maakt kleine smakgeluiden. Eens was hij
een onzichtbaar kikkervisje in mij.
De ganzen gakken nog immer in majeur.


Katelijne Brouwer (1966)
uit: De maagden moeten bloeden (2018)

• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 23 februari 2018

A.C.W. Staring -- Zang bij de haard

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
verhalen en gedichten
dbnl
gezongen ode aan Staring
herdenkingZang bij de haard

Welkom, Winter! kraakt uw ijs?
Vult uw sneeuw de dalen?
'k Heb hier geen dooiweer aan de haard,
En geen brand te halen.
Blaast gij storm, door 't vliegend zwerk?
Muur en dak kan 't lijden.
Giet gij vocht in stromen neer?
't Valt mijn glas bezijden.

Krimpt de dag? te minder nood,
Om bij licht te gapen.
Rekt de nacht? het komt hem wel,
Die gepaard mag slapen.
Laat de hof geen sappig ooft
Op mijn tafel blinken?
Droge spijs teert even goed,
Bij wat ruimer drinken.

Plas dan, Winter met uw nat;
Storm en vries daar buiten;
Jaag uw lichte vlokken rond,
Voor mijn dichte ruiten;
Geef ons half rantsoen van dag,
En een schotel minder;
Welgemoed, bij zang en wijn,
Klaag ik van geen hinder.


A.C.W. Staring (1767-1840)

• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Rudy Kousbroek - Bevroren woorden

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
interview
hommage

Bevroren woorden

In de strenge winter van '96
Was het zo koud
Zelfs de woorden bevroren
Zodra zij werden uitgesproken.

Ze lagen bij handenvol op straat
Als gekleurde kralen,
Sommige rood, sommige goud,
De meeste grauw als zand.

En toen het begon te dooien
Was het een onvoorstelbaar kabaal,
Hulpgeroep, gelach, ruzies, gefluister.

Jouw naam zat er ook nog ergens tussen,
Tezamen met de woorden: ik hou van je!
Dat was in de strenge winter van '96.


Rudy Kousbroek (1929-2010)
uit: Dierentalen en andere gedichten (2003)

• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Jacob Cats -- Geld is een wonder ding

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
KB
letterkundig museum

Geld is een wonder ding, daar op een ieder wacht,
Geld heeft aan menig man den adel toegebracht.
Geld maakt de kleine groot, geld geeft geduchte krachten,
Geld maakt de droeven blij, en doet de prinsen achten.
Geld oefent hoog gebied, waaruit dan adel wast,
Geld is aan alle kant een aangename gast.
Geld op een ander tijd doet torens, hoge wallen,
Ja steile rotsen zelfs in haasten nedervallen.
Geld weder, als het wilt, maakt rouwe kamers net,
En lege stallen vol, en schrale keukens vet.
Geld maakt van vierkant rond, geld kan paleizen bouwen,
Geld is in hogen prijs ook bij de schone vrouwen,
Geld schildert, geld blanket, geld maakt van lelijk schoon,
En waarom meer gezeid? Het geld dat spant de kroon.


Jacob Cats (1577-1660)
uit: Trouringh (1637)

• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 21 februari 2018

L.F. Rosen -- Onttakeling & Restanten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
poetry
wat gedichten
liverse
Onttakeling

Nergens slijt mijn vrouwelijk
spiegelbeeld sneller dan in pas-
kamers, dan op die in woede
geboende vloeren, struikelend
van kledingstuk naar kledingstuk.

Het hemelse hemd, het laatste
jasje, honen het verkreukelde,
het oud gevlekte. En het kind
dat mij in de kleren hijst was
nog nooit zo buitensporig jong.

Van paspop naar trekpop
dansend in een straal urinekleurig
licht, weet ik een alziend
sluipschuttersoog op mij gericht.


*


Restanten

Leg
de vinger op de ook nu nog besluiteloze lippen
en zie
de laatste magere woorden bruin en
korrelig worden op papier en in de ogen
van hen die nooit in de spiegel kijken.

Volg
alle bewegingen - hoe klein ook - met het oor
en hoor
de overblijfselen denken zoals je ouders
thuis eens dachten toen je diep in oktober
`s avonds nog buiten speelde en het eten
werd opgediend in de veronderstelling
dat je reikhalzend op de geur af zou komen.


L.F. Rosen (1953)
uit: Spiegelalbum (2017)

• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 20 februari 2018

Herman De Coninck -- de lenige liefde 9 & 16

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
wikipedia
website
leestafel
citaten


• foto: Jo Clauwaert

de lenige liefde (9)

je truitjes en je witte en rode
sjaals en je kousen en je slipjes
(met liefde gemaakt, zei de reclame)
en je brassières (er steekt poëzie in
die dingen, vooral als jij ze draagt) –
ze slingeren rond in dit gedicht
als op je kamer.

kom er maar in, lezer, maak het je
gemakkelijk, struikel niet over de
zinsbouw en over de uitgeschopte schoenen,
gaat u zitten

(intussen zoenen wij even in deze
zin tussen haakjes, zo ziet de lezer
ons niet) hoe vindt u het,
dit is een raam om naar de werkelijkheid
te kijken, alles wat u daar ziet
bestaat. is het niet helemaal
als in een gedicht?


*


de lenige liefde (16)

je ligt nog te bed onder mijn laatste zoen
uitgestrekt te wezen, en er komt geen einde
aan je lange langoureuze benen en je
houdt je voornamelijk bezig met ze
te hebben.

Maar ik ben al buiten en mijn adem
glijdt door mij als een autostrade,
ik ben vrij als een toren waarrond de
winden waaien waar ze willen.

zo dadelijk beslis ik wellicht
of ik ja dan nee van je zal houden.
en nu steek ik alleszins
een groene michel op.


Herman De Coninck (1944-1997)
uit: de lenige liefde (1969)

• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

André van der Veeke -- Buitenaardse scherven & Clan

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
zeeland geboekt
cubra
meander

Buitenaardse scherven

Hoog boven de huizengrens droomt
mijn dochter haar voorspellende dromen

Waar ik niet komen kan, waar mijn leven
ophoudt ga ik op zoek naar haar

Ze heeft een andere naam gekregen
in een kamer op een gesloten afdeling

Als ik haar oude naam noem reageert ze
met de zware brom van haar zwijgen

Mijn arm die haar droeg en dragen moet,
wordt die nooit eens moe, vraagt ze

Jonglerend met buitenaardse scherven


*


Clan

Namen hopeloos gefixeerd door jaartallen
Het hiernamaals blijkt een register op internet
Ik ben op zoek naar ondergewaardeerde zwoegers,
haastig gestorven landarbeiders, dienstmaagden
Rauw volk van mijn clan, intussen bevorderd
tot de eeuwige stofvelden
Jan Jansen van Veken
Geboren circa 1650 te Terheijden
(Je duikt als eerste op, Adam van Veken!)
gehuwd met Catlijn, dochter van
Robertus van Gilsen en Johanna Cornelissen
Robbreght van Veecken, geboren op 03-05-1685
(Wat at je graag Catlijn?)
Sebastianus van der Veecke geboren op 16-01-1711 te Made
(Was jij de eerste Veecke met een zwakke rug, Sebastianus?)
Ik wil het chronische stof van jullie namen blazen
Wat van mij is krijg ik dagelijks van jullie
In onze hartkamers groeten we elkaar,
roepen leuzen die er niet om liegen:
Leve ons eeuwige leven!
Weg met onze tijdelijke dood!


André van der Veeke (1940)
uit: Dwangarbeider van de poëzie (2017)• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 18 februari 2018

Heiman Dullaert -- drie grafdichten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
kunstbus
wikipedia
wat gedichten

Op het graf van de nederigheid

Is 't wonder, dat dit graf noch marmeren pilaren,
noch jaspis, noch ivoor, noch konst, noch pronkbeeld heeft?
Hier rust de Nedrigheid, van wie elk durft verklaren,
dat zij nog in zijn hart en weidse zwieren leeft:
Maar denk eens of die deugd voor achtbaar is te roemen,
nu zelfs de Hovaardij zich nedrigheid laat noemen.


*


Op het graf van de trouw

Hier, Lezer, rust de Trouw, zo schoon en waard voor dezen,
dat elk noch zucht op zucht naar hare grafzerk zend:
En kent gij nu dees' deugd niet uit haar doode wezen,
't is omdat gij ze nooit in 't leven hebt gekend.


*


Op het graf van de voorspoed

Hier rot de Voorspoed, die zo vrolijk groeide en bloeide,
tot dat de grootse Praal hem, tot zijn nadeel, ving,
in gulden zalen sloot, met zijden strikken boeide,
aan gouden ketenen en paarlesnoeren hing,
en d’Overdaad die met de Praal tezamen spande,
in ’t slikken onverzaad, in 't zwelgen onvermoeid,
hem in de wijn verdronk, aan ’t braadspit hem verbrandde.
Dus is de Voorspoed, ach! ten grave voortgespoeid,
en hij, die anderen bevrijdde voor ellende,
raakte om zijn weldoen zelf ellendig aan zijn ende.


Heiman Dullaert (1636-1684)

• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 16 februari 2018

Heiman Dullaert -- Op gewiekte visschen in Amerika

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
kunstbus
wikipedia
wat gedichten


Op gewiekte visschen in Amerika

Men ziet, daar 't daglicht, hoog gerezen in zyn vlucht,
De kringen* brant en blaakt, neervallen uit de lucht
Oprechte* visschen, die, de gulzigheit ontvlogen
Van roofziek zeegedrogt, en, zwakjes van vermogen
Hun bloode wieken, als een toevlugt in den nood
Die hun aan 't leven dreigt, gebruikende, in den schoot
Van 't pynhout* vlug ter zeil van alle kanten regenen,
En met hun zilvren glans de zwarte dennen* zegenen.


Heiman Dullaert (1636-1684)

kringen - hemelruimte
oprechte - echte
't pijnhout - 't schip, uit dennenhout opgebouwd
dennen - 't bovendek, de luiken van 't schip• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Andries Pels -- Harten veroveren

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
wikipediaHarten veroveren,
Zielen betoveren,
Is zulk een kunst niet, Filles, als het schijnt:
Staat gy na moogenheid,
Zo toon médoogenheid,
Wanneer een Minnaar om uw' schoonheid kwijnt,
Zijt gy wéêrspannig,
Gy zijt tierannig;
Kwél my dan niet, óf hélp my uit myn pyn:
Toont gy afkeerlijkheid
Van myn begeerlijkheid,
Ik wil niet langer in uw' banden zijn.

Alle uw' manierlijkheid
Geeft u geen sierlijkheid,
Alle uwe geestigheid dient waerd bespot,
Alle uwe aantrékk'lijkheid
Is maar gebrékk'lijkheid,
Misgunt gy aan een Minnaar uw genot:
Ons jonge leeven
Is ons gegeeven,
Om te besteeden in dat zoet vermaak.
Wat waar 't my wénschelijk,
Waart gy wat ménschelijk,
'k Vrees dat ik anders in mijn vryheid raak.

Kom dan, myn waardige,
Dartele, én aardige,
Die op de min zo fél ontsteeken zijt;
Dwing tóch uw' zinlijkheid,
Gun my uw' minn'lijkheid,
Daar ik zo lang vergeefs héb om gevrijdt:
Ay, stél uw zinnen
Tóch eens tot minnen,
Deel, zo gy wys zijt, méê in 's waerelds vreugd;
Want zijt gy lieffelijk,
En niet gerieffelijk,
Wat baaten u de gaaven van de jeugd.


Andries Pels (1631-1681)

• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 15 februari 2018

Paul Bogaert -- Zo kan het niet langer

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
wikipedia
paar gedichten
schrijversgewijs
ZO KAN HET NIET LANGER

Sluit af met
ik meen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Ga langs de achterdeur. Die valt
vanzelf in het slot.

Ga dan toch lekker
een bosbad nemen of met iemand
uit de wabi-sabi-lobby lekker vrijen in de zon
of een lekker gedicht daarover schrijven
in een witte foert. Met binnen handbereik
een multipack vederlichte
woehahaha's.

Morgen dus.
Hoe moeilijk kan dat zijn.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


*


ZO KAN HET NIET LANGER

Eindelijk, het nieuwe jaarverslag!
De ragfijne terzijdes, de rondzwevende haakjes.
Het constante geschud en gezift. Het gespin
over het zeven van de verbeteringen
en het verbeteren
van de zeven. Het geklingklang aan de mond
van de clichéoven. De hitte in de kruipkelder waarin
héél goede vrienden (Bangerd & Slimmeling, betrapt!)
elkaar weer aan het inoliën zijn.
Het geklooi met spanningsbogen.
Het afvoerprobleem in de spijtcabine.
Instabiele ego’s in vuile wisselbaden.
De kinderziekten van de chatbot van het
overurenwinkelmandje. Te hoog opgestapelde
wist-je-datjes vol kwaadaardige code, gereed voor de wals.
Het geratel van de koeling van het voorspellingsmodel.
De walm rond de vaten met overdatumerrata.
Men overleeft het niet zonder ventielen en zware massages.
Jaja, het is hard werken in de uitsloverij.


Paul Bogaert (1968)
uit: Zo kan het niet langer (2018)

• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster