woensdag 6 maart 2013

Abe de Vries -- Eilânsân / Eilandzand

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* bio'tje
* presentatie bundel
Eilânsân

De frontale korteks fan de deltadyk foarby
rikje ik twa hongerwinters út op in keal dún,
dêr’t yn ’e healdagen twa ravens skrasken
boppe in pot ferbriefke meereseinsamkeit.

Hjir hawwe de ravenmasters it pleit ferlern:
de nacht hat har wrakhout útsaaid oer it strân.
No stjoer ik patrûljes fan ferlieding it waad oer,
sa’t se dêr wytmûtst op skearmeskes streekje,

en ik smyt myn ljocht ek op it hûs oan ’e wâl.
By fiskersbuorrenbrêge en ielheakdream
bin ’k it merkeltsjotterjen yn ’e brúnwetterfeart
bin ’k it kopketûmeljen boppe de seedykskrún.

Foar’t moarnier de sinne komt en my baarnt
wer mei in kâldfjoer dat ik net fertarje kin,
skriuw ikyn it eilânsân myn doopnamme
ien kear noch as de dichter fan it postskriptum.Eilandzand

De frontale cortex van de deltadijk voorbij
rook ik twee hongerwinters uit op een kale duin,
waar op hoogtijdagen twee raven krasten
boven een pot weggebriefde meereseinsamkeit.

Hier hebben de raafmeesters het pleit verloren:
de nacht zaaide hun wrakhout uit over de stranden.
Nu stuur ik patrouilles van verleiding het wad op,
hoe ze daar witgemutst op scheermesjes schaatsen,

en ik smijt m’n licht ook op het huis aan de wal.
Bij visbuurtbrug en palinghaakdroom
ben ik de meerkoetschetter in de bruinwatervaart,
ben ik het kopjetuimelen boven de zeedijkskruin.

Voordat morgenvroeg de zon komt en mij brandt
weer met een koudvuur dat ik niet verteren kan,
schrijf ik in het eilandzand mijn doopnaam
nog één keer als de dichter van het postscriptum.


Abe de Vries (1965)
uit: Ravensulver / Ravenzilver (2013)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten