maandag 14 juli 2014

Rhijnvis Feith -- Het graf (fragment)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* wikipedia
* literatuurgeschiedenis
* letterkundig museum
* wat gedichtenHet graf (fragment)

Zo zag mijn oog u eens, volschoone Emilia!
De liefde zweefde u voor, de wellust daauwde u na.
't Was Lente, waar uw oog zijn' zachten gloed vertoonde;
De deugd werd aangebeên, als ze in uw lagchje woonde;
Uw minste wenk schiep vreugd, uw kusch was zaligheid;
't Prees al Emilia, en niemand had gevleid.
De roos wenschte aan uw' voet de moederstruik te derven
Om in uw golvend hair of op uw borst te sterven;
De diamant verwierf een teedrer flikkering
Als ze aan uw' blanken hals of van uw lokken hing.

Emilia! uw vriend – helaas! hij zag u weder.
Gij laagt gevoelloos in een holle doodkist neder;
Uw oog was diep verhuld, uw mond was blaauw als lood,
Op heel uw aanschijn zwom geen lieflijk maagdenrood;
Een naare rimpel had uw' zoeten lagch vervangen;
Geen zacht gedwongen lok speelde om uw diepe wangen;
Uw hair hing kunstloos neêr, naar dat de nood het ried,
Geen parel leende 't glans en 't roosje golfde 'er niet.
Ik zag geen puikgesteente aan hoofd of vinger gloeien,
Geen zachte zijde of kant om heup en boezem vloeien,
Een aaklig wit gewaad, een hulsel zonder glans,
Een wooning luttel waard, was al uw rijkdom thans.

Ik weende, Emilia! de vriendschap schonk mij krachten;
Ik durfde u naaken en den schrik des doods verachten.
Ik boog mij in uw kist – mijn mond zonk op uw' mond -
Ik kuschte u – ach! de lip, de steenen lip weêrstond,
Haar koude, ijskoude druk deed al mijn' moed bezwijken!
Eene ijzing greep mij aan en deed mij siddrend wijken.
Ach! vruchtloos droomde ik u als eertijds aan mijn zij',
Vergeefs gloeide al het vuur der vriendschap nog in mij;
Een vlugtig oogenblik had ons van een gescheiden -
Ik zag een' afgrond – ach! hij gaapte tusschen beiden!
Daar vloog ik van uw kist, en zuchtte, half ontzind:
‘Mijn God! wat mint de mensch, die enkel schoonheid mint!’


Rhijnvis Feith (1753-1824)
uit: Het graf (1792)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten