maandag 8 december 2014

Francis Jozef Blieck -- Vier veroordeelden

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* biografisch portaal
* dbnlVier veroordeelden
(Jaer 1436.)

Vier mannen zyn voor misdryf
Den regter aengeklaegd:
Drie schaemtelooze boeven,
Een schroomvol als een maegd.

Hun vonnis eischt de doodstraf.
De ontroerde regter zegt:
‘Bereidt u te verschynen
Voor 't goddelyk geregt.

Het booze drietal hoonlacht,
En blyft versteend in 't kwaed.
Berouwvol draegt de vierde
De doodverw op 't gelaet.

‘God, roept hy, 'k ben misdadig;
God, scheld myn zonden kwyt.
Of wilt gy strenge boete,
Geef, geef my levenstyt.’

De vier ter dood gedoemden
Verschynen op 't schavot.
De boetling knielt en siddert;
Het booze drietal spot.

‘Beul, laet den lafaerd bidden,
En beven als een riet.
Kom, maek met ons een einde;
Kom, stort ons in het niet.

Wat vroeger of wat later,
Wat scheelt ons 't koele graf?’
Zoo lastren de onverlaten;
Hun koppen vallen af.

De boetling geeft zich over;
De blinddoek prangt zyn oog.
Reeds knielt hy voor den slagtblok;
De bloedbyl ryst omhoog.

Daer vlamt een felle bliksem;
Daer barst een onweêrswolk;
En donder, rukwind, regen,
Verdryven beul en volk.

De bange lyder, eenzaem
In de ongestuime lucht,
Springt op, ontscheurt den blinddoek,
En redt zich door de vlugt.

Hy treedt in 't huis des Heeren,
En dankt den goeden God.
En leidde een chrislyk leven,
Vol hemelgunstgenot.


Francis Jozef Blieck (1805-1880)
uit: Mengelpoezy. Deel 3 (1863)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten