woensdag 31 oktober 2012

Rutger Kopland -- Portret van een toerist

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* biobiblio
* laatste interview
* leest voor
* dbnl
Portret van een toerist

De toerist met de duiven
op de foto is verdwenen
in zijn vaderland
door de ontginning
zelden meer geziene vogel

stond in zijn hemd verbrand
gezicht geheim graan
op hoofd schouders en overal
duiven duiven uit de hand
gelopen goochelaar armen
wuivend naar de camera vaarwel
ik ben hier vogelvrij de groeten
uit dit warme en verlaten land


Rutger Kopland (1934-2012)
uit: Onder het vee (1966)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Wouter Schouten -- Siet hier, mijn leser, het verwaende heidendom

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* 36 gedichten bij de Oost-Indische voyagie

In dit gedicht blikt Schouten terug op zijn kennismaking met de godsdienstige gebruiken van moslims en hindoes in Bengalen. Van de moslims heeft hij wel een gunstige indruk - ze geloven net als de christenen in de ene ware God - al blijft hij het betreuren dat ze zo misleid zijn door hun profeet. Daarover heeft hij lange gesprekken gevoerd met twee kooplieden, waarbij de partijen elkaar over en weer beklaagden omdat de ander de verkeerde profeet zou volgen. Schouten blijft fel tegen de islam, want ook al wordt Christus door de moren wel als een profeet erkend, hun belangrijkste profeet blijft toch Mohammed.
Van de hindoes begrijpt Schouten helemaal niets. Een volk dat koeien heilig acht en kleibeelden aanbidt, moet wel van de satan bezeten zijn. Toch is ook de hoop op hun bekering nog niet geheel verloren. Hij besluit dan ook met de bede dat hindoes en moren eens gered zullen worden.
Siet hier, mijn leser, het verwaende heidendom,
hoe jammerlijck verdoolt, hoe goddeloos en krom,
hoe vol van seltsaemheden
sijn dese volckeren in wonderlijcke seeden,
hoe gans verkeerdelijck is niet al haer bestier
en heidense manier.

Wij sien hier in dit klein doch wonderlijck verhael
der bruin inwoonders van 't lustige Bengael,
hoe dat de schandre moren
de leer des Alkorans gans kragtig kan bekoren
om vlijtich in te slaen dien weg, door Mahomet
den volcke voorgeset.

Wij sien hier in het kort de seeden van den moor,
die gans geen twijffel slaen of wandelen op 't spoor
daerheen dat alle menschen
die eeuwich hemels vreugt met hart en siele wenschen,
behooren hare coers ontwijffelbaer te slaen
om eeuwich te bestaen.

En heb ick niet gesien hoe dat sij menichmael
met een medogent hert en vriendelijcke tael
ons quamen te beklagen
omdat wij sogten soo dien Cristum te behagen
die, seiden sij, was een proffeet en stierf aen 't hout
en wier te veel vertrout,

doch haren Mahomet, dien man naer Godes geest,
die was op aerden hier de opperste geweest
van alle de profeten,
en daerom Gods profeet en bovenaen geseeten,
o, desen was haer heil en hooft, en ja dien man
die schreef den Alkoran,

het wetboeck van den moor, gans heilich en vol glans,
en wonder hooggeviert bij al de musulmans
daernaer sich reguleren,
doch die genoegsaem haer behoorden af te keren
door soo veel fabulen en grillen die het volck
trecken naer Plutoos kolck.

Wij sien hier oock in 't kort het wonderlijk bedrijf
en 't sporeloos geloof der heidense jentijf
en 't leven der benijanen,
hoe dolen hier, eijlaes, dees blinde Indijanen,
hoe heeft den satan hier het volck in sijn gewelt
en naer sijn hant gestelt.

Wat is, eijlaecij, den naturelijcken mens
daer lant en stat en volck genegen sijn ten wens
des satans heen te hellen,
als haren wandel tot dien sielverrader stellen,
wanneer den armen mens sijn Schepper niet en kent
en elders heen belent.

Ag arm ellendig volck, die 't schoonste lant bewoont
en nochtans uwen Heer dus ondanckbaerlijk loont,
Hij die uw heeft geschapen
is bij uw niets, en gij gelooft de moorse papen
en Baäls priesteren haer goddelose leer
en loochent uwen Heer.

Ag arm ellendig volck die koeijen heilich keurt,
waerheen heeft uw helaes den satan niet gesleurt,
wat sijn 't al viesevasen
en beuselingen daer uw bramenis van rasen,
al uwen ijver en is immer anders niet
dan sporeloos verdriet.

Ag arm ellendich volck die eeuwig heil verhoopt
en driftig daerom tot uw klaijgedrogten loopt
met tranen langs de wangen,
om daer voor uwe siel iets troostelijckx t' ontfangen,
't is immer al om niet en vrugteloos gebeen
voor uwen godt van steen.

Och, dat het onsen Godt beliefden uw eenmael
te redden van 't verderf, en dat die lieve tael
in uwe siel mocht kleeven,
"lck ben uw eenich heil, soeckt door Mij 't eeuwig leven",
Og, dat aen uw eens was dien Vredevorst bekent,
hoe haest waert gij gewent.

O Jesuw liefdensborn, o ware Godes Soon,
Gij die Uw selfs voor ons ten offer hebt geboon,
O, wilt oock eenmael, Here,
genadichlijck den moor en heidenen bekeren,
och, treckt haer hemelwaert, opdat Uw heerlijckheit
oock voor haer sij verbreit.


Wouter Schouten (1638-1704)verwaende = op waanideeën berustende
seltsaemheden = eigenaardigheden
genoegsaem = krachtig
fabulen = verzinsels
Plutoos kolck = de hel
sporeloos = ontspoord, nergens op berustend
jentijf = heiden
benijanen = leden van de koopmanskaste in India
natuurlijcken mens = mens die zonder God leeft
Baals = van Baäl, afgod
viesewaesen = wissewassen, onnozelheden
bramenis = brahmanen
driftig = vurig
hoe heast waert gij gewent = hoe snel zoudt ge bekeerd zijn


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 29 oktober 2012

J. Bernlef -- 2 gedichten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* interview + door Bernlef zelf uitgesproken in memoriam
* necrologie
* wat gedichten
* dbnlPrachtig

Beroemd maar dood vroeg hij: en
wat bleef er van mij over?

Ik wees op een losse regel
een uit zijn verband gerukt citaat
meestal toegeschreven aan een ander.

Voetafdruk op een verlaten strand
vol lege, uitgewoonde schelpen.

Prachtig is de onsterfelijkheid
maar wat doen wij in de tussentijd?Geluk

In takken groeperen zich groene zinnen
popelend om alle kanten uit te lopen

Op stoeptegels een kindertekening
door regenschrift al half gewist

Achter een dakkapel begint een merel te zingen
houdt dan midden in zijn herinnering op

In mijn hoofd vertwijgt zich zijn lied - niemand
ziet iets aankomen, dat is ons geluk.J. Bernlef (1937-2012)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 28 oktober 2012

Karel Jonckheere -- Thuiskomst

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* biobiblio
* schrijversgewijs
* dbnl

Thuiskomst

In ’t nieuw bezochte land, nog weken voor het keren,
beviel hem soms het spel zijn ogen neer te slaan
en thuis te zijn; alleen om zich aan ’t oud begeren
te kunnen zeer doen, dat van weer op reis te gaan.

Had hem die gril voldaan, pas dan kon hij geloven
hoe zeker om hem heen ’t bereikte landschap lag
door spel van inbeelding opnieuw in droom geschoven
opdat hij het zou zien nog voor hij het bezag.

Nu zit hij weerom thuis en in de schemer pogen
zijn woorden te vertalen hoe men ginder leeft.
Maar geen der vrienden leest uit zijn ontluisterde ogen
dat hier het land niet ligt dat hij verlaten heeft.


Karel Jonckheere (1906-1993)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 26 oktober 2012

Leyn Leynse -- Rosekwittelkwatelkwettel (15)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* website
* wikipedia
* NadagenRosekwittelkwatelkwettel (15)

driewieler baileybrug luchtschip

de jongen vraagt 'worden er geen
dieren ingescheept'

dinsdag zet koers dinsdag vaart
in het op een koepel staalblauw
aangebrachte zeegezicht uit

ik val op een door-de-weekse
-dag in een rotan strandstoel van
ver voor de oorlog in slaap en
droom en ik ben het jonk dat
ik droom en het jonk strandt op
Halmaheira en van de witgele
duinenkraag van de geelwitte
kraag van duinen stormt een
kerel omlaag die mij toegrauwt
'wat mot dat daar in mijne
Schmousekutse'
op de blauwe glans van
een fles campinggaz meert
het weerbeeld van een
vliegtuigdekmoederschip
aan de oostelijke pyjamakade af
woensdag landt met gespreide
armen


Leyn Leynse (1941-2006)
uit: Nadagen (2012)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 24 oktober 2012

August Vermeylen -- De zucht naar onwetendheid

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* bio
* wat gedichtenDe zucht naar onwetendheid (I)

Ach! niet meer lijden in al ons gedachten!
We zijn zo laf van 't onbereikend trachten,
we zijn 't ‘bijna’ van alles toch zo moe!

Ons dromen zijn we moe, en 't kwade en 't goede
zo moe! en al ons nutteloos gedoe,
en àlles, - en ons onmacht zijn we moede!

- Arm knaapjes in een woud, heel ver van 't huis,
die schreien om 't ontrustend vreemd gesuis
van al het onbekende dat rond hen is

in dat groot avondwoud, zeer zwart en dicht...
- O slapen! en vergeten alle kennis!
den nacht veeleer dan troebel schemerlicht!


August Vermeylen (1872-1945)
uit de cyclus ‘De zucht naar Onwetendheid


Ik had hem me niet anders voorgesteld dan zooals hij me is verschenen: loyaal, eerlijk, rechtzinnig, overtuigd, een man uit één stuk - en 'k herhaal het: vooral een eerlijk man, zeer strijdlustig en prikkelbaar, maar die nooit strijdt tenzij met vranke wapenen, eene bezonderheid die hem van vele zijner katholieke tegenstanders uit Vlaanderen onderscheidt.
- André de Ridder= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 23 oktober 2012

Ankie Peypers -- Vernieuwing

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* schrijversinfo
* necrologieVernieuwing

ik weet wel dat ons denken een computer is
maar ook dat er een terras bij is
en aan de overkant een gebouw
waarop met rode verf een woord staat
dat nog niet geprogrammeerd is
en dat je tussen de auto’s door
kunt laten oversteken naar
de stoel naast je
die nog vrij is

in ons hoofd zit wat voorbij is


Ankie Peypers (1928-2008)
uit: Voor en tegen mensen (1982)


Ankie Peypers staat niet in de voorhoede van de moderne Nederlandse poëzie. Ze schrijft het gemakkelijke, vrije vers dat al zoveel jare n traditie is in onze dichtkunst. De persoonlijkheid die we in haar gedichten leren kennen, is al evenmin modern. Daaraan zal ik niet graag een waardeoordeel verbinden, want ze is in veel van deze verzen eenvoudig zichzelf, terwijl ze trefzekere woorden vindt om zonder onnodige versiering of ophef uit te drukken wat haar aangaat.
- Jan van der Vegt= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Elisabeth Eybers -- Uitsig op die kade

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* historici.nl
Uitsig op die kade

Nouliks vertolkbaar wat hulle my vertel,
spreeus, eksters, meeue, eende, kraaie, al
die ywerige dagloners van die wal,
die reier so afgetrokke opgestel.

Ek mis myself steeds minder. Ek bedoel:
as steeds meer buitedinge my gaan boei
dan sintels van inwendige gevoel
tintel dit of ek selfafstotend groei.

Vermindering neem waarneembaar toe. Ek hoop
om te voldoen aan omgekeerde bloei
en leeg genoeg te loop om vol te loop
met wat vanuit hierbuite binnevloei.


Elisabeth Eybers (1915-2007)


Ek vermoed dat een van die redes waarom iemand verse skryf is omdat daar vir hom dinge is, te intiem, of te aangrypend, of te onvatbaar-op-eerste-sig, of te ongerymd om in die openbaar mee te deel. Hulle moet gesing, gesuggereer of oorgesein word. Vir hierdie doel het ons verre voorouers poësie uitgevind, daardie eeue-oue, altydnuwe, vreemde, vertroude ompad en kortpad tussen mens en mens. Poësie is 'n uiting van afsondering én van gemeensaamheid. Dit plaas die digter in 'n besondere verhouding tot 'n aantal mense - sy lesers - waarvan hy die meeste nooit persoonlik leer ken nie (...)
- Elisabeth Eybers= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 22 oktober 2012

Albert Verwey -- De wandeling

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* bloemlezinkje
De wandeling

De duinen heuvlen her en der
Boven elkander uit, en ver
Zet zich hun golving voort.
Tot een inzinking ruimte laat
En weide en einder opengaat
Waar hout de hoeve omboordt.

Ik kwam de zandzoom langs de zee,
De nevelige morgen glee
Op wiegling en wit schuim.
En ik vergat hoe oud ik ben,
De golf groette aan mijn voeten en
De meeuw riep uit het ruim.
De golf zei : Zien we u eindlijk weer,
Zo zacht en stil als toen weleer
Ge neuriede over 't zand ?
De meeuw sprak : Wel herken ik u,
Het is mijn wildheid, vrij en schuw,
Die ge in uw zachtheid bant.

Ik daalde 't herfstig pad en ging
De laantjes door en ieder ding
Op hoeve en veld kreeg stem:
Hij is altoos dezelfde mens,
De tijd is maar een schijnbre grens,
Hij leeft en wij met hem.


Albert Verwey (1865-1937)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 19 oktober 2012

Inge Lievaart -- Ogentroost

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* necrologietjeOgentroost


De oude ontroerde
bij het toch nog weer zien van
de bloei van het gras


Wit in de blinksloot
het ondersteboven schaap
hemelgras graast het


Ogentroost in gras
bijna te groots voor zo klein
wat is groot wat klein


De wilg is geknot
geen takken geen vogelnest
zijn kruin draagt jong grasInge Lievaart (1917-2012)
uit: Van A tot O (1980)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 17 oktober 2012

Paul Rodenko -- Volksliedje

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* dbnl
* historici
* paar citaten
* paar gedichten


Volksliedje

Een ruiter is door het dorp gesprongen
Hij is door het stille dorp gesprongen
Hij is door de stilte gesprongen
Als door een wand van papier
Hij heeft er een lied gezongen
Daarvan zijn de vensters gesprongen
Daarvan zijn de harten gesprongen
Die broos in het vensterglas stonden
Die rood in het vensterglas stonden
Hij is door de dorpsstraat gedrongen
Als een neger een storm een rapier
En is toen het dorp uit gesprongen

De weg heeft zijn kaken toegeklapt
In de heldere bron van de middag
Ziet de stilte verwonderd haar spiegelbeeld
Een wolkje hangt traag in de lucht
Bij een haag ligt geknakt op de grond
Een zonnebloem afgerukt
Door de grillige zweep van een ruiter
De blaadjes staan stijf en verbaasd
Als een kring van geschrokken kinderen

Een dichter heeft de bloem voorzichtig in de hand genomen
En is het spel van zij-bemint-mij-zij
Bemint-mij-niet begonnen


Paul Rodenko (1920-1976)
uit: Stilte, woedende trompet (1959)


De permanente revolutie van het anarchisme en de moderne poëzie is het
enige werkzame tegengif tegen mutisme, catatonie, apathie, slaapziekte,
machtswellust, grootheidswaan, bureaucratisme en vetzucht.
- Paul Rodenko= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 16 oktober 2012

Frans Buyle -- Anders

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* schrijvergewijs
* angeltjesAnders

Het was anders. De wind
was anders van toon.
Ik vroeg de weg: het kind
aarzelde ongewoon.

Een straat was nieuwgelegd,
een boom omgehakt,
het oud plantsoen geslecht,
het dorpsplein vervlakt.

Buiten het kind dat mij
net geantwoord had,
werd ik ver noch nabij
van een blik geschat.

Het kind liep plots vandaan
als van een zinloos ding
en gaf de status aan
van mij: een vreemdeling.

De knotwilg knikte wijs
– of was ik ziende blind?

– Eén met zichzelf op reis…
want ik, ik was dat kind.


Frans Buyle (1913-1977)
uit: Denkbeeldig vertoon

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 15 oktober 2012

Adriaan Bontebal -- Paulus Potterstraat

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* website
* weblog
* wikipediaPaulus Potterstraat

De legen kom je aan de randen tegen
Waar stoffig op de schoorsteen prijkt:
'Over mijn lijk naar de Schilderswijk'
Dat volk ervaart de rust als zegen

Maar zo niet ik, voor mij geen kassen
Hoewel ik van een dorpje ben
De stad niet echt van huis uit ken
Haal 'k nu mijn lucht uit uitlaatgassen

Als kneuter ben ik afgemeld
Mijn teugen zijn steeds voller teugen
De stedeling hij kent geen maat

Tevreden heb ik vastgesteld
Ik deug niet en ik zal nooit deugen
Dom weg gelukkig, in de Potterstraat


Adriaan Bontebal (1952-2012)
uit: Tot hier en niet verder (2012)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Leo Hermens -- Vergelijk de blik op oneindig

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* website
* interviewVergelijk de blik op oneindig

De horizonhellingshoek
tussen kaaps viooltje en gordijn
meet ik met de waslijn
de schuttingdeur
en een dichtgeknepen oog.

Ik ken de trekvogelwijdte
uit de fijnstoftoptien
en van de ramen roet.
Ik ken de hemel door haar hars
en grote beer van knoesten

haal het honingbijenblauwe
uit bloesem
een appel
zoals het zesde zintuig
uit de som van vijf.

Van het stopcontact
kan geen lach af
daarom heb lief, geen licht.
Sla de inzichten over
en neem alleen het laatste.


Leo Hermens
uit: radio waterval (2012)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 11 oktober 2012

Herman van den Bergh -- De kleine tuin

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* voorgelezen
* over 'Nocturne'De kleine tuin

De kleine tuin, de hagen
van geuren en van zomer,
de heete roze en hooger
de zwarte notelaren

en planten, met hun groeven
in weeke zon gelegen,
’t zijn dinge van ’t verleden
en kinderen van vroeger.

De maan drijft op het water
en in den blauwen vijver
en groote takken hijgen
wanhopig en ontbladerd,

en groote wolken varen
langs uitgebloeide boomen
en langs de koude rozen
en langs de harde hagen,

en groote jaren joegen
met opgeheven handen
over de sterke planten
en over 't rijk van vroeger.

– Zoo hebben de oude zomers
den weg naar ons verloren.


Herman van den Bergh (1897-1967)
uit: De boog (1917)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 10 oktober 2012

Gerrit Komrij -- Gedicht zonder Dom

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* weblog
* in beeld
* herdenking


Gedicht zonder Dom

In Utrecht zit een gekke stad verborgen
Die er niet uit wil. Soms verraadt ze iets,
Gewoon maar op een doordeweekse morgen
Of in een lichtval. Meestal is er niets.

Het sleutelwoord is grijs. Het zonlicht staakt.
De nevel danst door kelders, steeg en nis
En straten waar het altijd zondag is.
Een knooppunt, lelijk in de knoop geraakt.

De stank en dat verdomde carillon!
Maar soms ontsnapt er lucht uit de ballon
En wordt de stad een stad om lief te hebben.

Steenklomp krijgt kleur. Het net van spinnenwebben
Wordt zelf een hersenspinsel. In de gracht
Drijft op een baar de prins die op me wacht.


Gerrit Komrij (1944-2012)
uit: Boemerang (2012)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 9 oktober 2012

Maurits Mok -- Plaat van Piaf

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* nederlandse poëzie-encyclopediePlaat van Piaf

Vijf jaar geleden stierf Edith Piaf,
asfaltmusje van Parijs, het louter naakte strot
geworden hoerensentiment. Telkens wanneer
de plaat haar jammer draait, schuiven er straten
vol dode uitlaatgassen naar een kim
waar eenmaal een verlossing heeft gewacht
die duizendmaal verraden is en nu
alleen nog stilte, marmer waar die stem
zich aan verplettert, vogelkreten in
een boomloos universum.


Maurits Mok (1907-1989)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Henrik Scholte -- Nisami

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* briefwisseling tussen Menno ter Braak en Henrik Scholte (pdf)Nisami

Nisami: een dier teedre Perzen,
die met den zilvren fluit van verzen
kloeg om het bronzenrood bederfst
van blaadren in den vroegen herfst
over den vijver, waar zij vielen
als moegezworven kinderzielen,
waarom een oudgeworden zon
het bleeke rag van sproken spon.

Nisami zag dit, en al droever
herkende hij ten andren oever
zich aan een blauwe papagaai:
de wind heeft in zijn zachten waai
van 't haar de kuiven week gewimpeld
en 't peinzen om zijn hoofd gerimpeld,
maar een verbaasde, ronde bril
maakte zijn groot gezicht weer stil
en temperde den sombren kommer
binnen zijn donker oogen-lommer.
Van smart de milde ironie
dwaalt aan de nauwe lippen, die
uit zooveel stormen nu bedaard,
zich heevlen in den smallen baard...

Hij telt met zijn verlegen vinger
de rhythmen en de rijmen-slinger,
en op een zilvren fluit gespeeld
gaan verzen tot zijn tegenbeeld,
en herfst is om de bronzen vijver,
de vogel en de verzenschrijver
Nisami.


Henrik Scholte (1903-1988)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 7 oktober 2012

Philip Meersman -- Reflectie op deze nieuwe tijden

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* spooninmybrain
* contrabas
* leest voor
* zingtReflectie op deze nieuwe tijden

AAAaaarrrrrrghghgh
KRIJst de spiegelbarst
IJsjkAUd watergutsjt
de designkraan
schuld inoverlangs
mijn wrangwrijvende
wikkelwassende
schuimschurende
zeepsoppende
roodknokelige handen.
Een bubbelkotsende stroom
klotst 380Vbeelden door
mijn netvlies
dat loslaat
ik kan
niet loslaten
kantlijnkijken
ik kan niksdoen
niksdoen = misdadig
wiskundig feit.
De dierenboerderij zwijnt verder.
Vertel maar aan die trillillende
lijklijfoverblijfsels – eens (netnog) mens –
geplakt aan
automuurwrakhekmanvrouwpaalwegdek
dat DE democratie wint.
U heeft
zijn/haar (want dát merk je niet meer)
eeuwigdurende dank.


Philip Meersman (1971)
uit: Manifest voor de Poëzie (2012)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 5 oktober 2012

J.J. Slauerhoff -- In memoriam mijzelf

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* letterkundig museum
* 'In memoriam mijzelf' gezongenIn memoriam mijzelf

Door vijanden omringd,
Door vrienden in de nood
Geschuwd als aas dat stinkt,
Houd ik mij lachend groot,
Al is mijn ziel verminkt,
Mijn lijf voor driekwart dood.

In ’t leven was geen dag
Ooit zonder tegenspoed.
Ik leed kwaad en deed goed;
Dat is een hard gelag.
Nu, in verloren slag,
Strijd ik met starre moed.

Bedekt met sneeuw en ijs,
Getooid door menig lijk
Van wie de dwaze reis
Deed naar mijn innerlijk,
Eens vroeg licht als Parijs
Nu ’t poolgebied gelijk.

Ik liet geen gaven na,
Verniel wat ik volbracht;
Ik vraag om geen gena,
Vloek voor- en nageslacht;
Zij liggen waar ik sta,
Lachend den dood verwacht.

Ik deins niet voor de grens,
Nam afscheid van geen mensch,
Toch heb ik nog een wensch,
Dat men mij na zal geven:
“Het goede deed hij slecht,
Beleed het kwaad oprecht,
Hij stierf in het gevecht,
Hij leidde recht en slecht
Een onverdraagzaam leven.”


J.J. Slauerhoff (1898-1936)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 3 oktober 2012

Gilles Boeuf -- Aardige jongens

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* website
* leest voor
* Buiten slapenAardige jongens


De jongen in de boom met de bloedneus
blijft daar dagen

Een ander valt juist steeds uit het verhaal

De jongens in de bomen zijn altijd aardige jongens
Van de bloeddruppels die in een argeloos ritme
het gras verdonkeren naar de aarde

Gevallen zoekt de ander steentjes om te eten

Wanneer de jongens in de bomen zitten
maken de kraaien kleine sprongetjes op het gras
en kronkelen de wormen

De jongen in de boom is een magere jongen

De ander te zwaar om op aarde te liggen

Zo zwaar dat hij moet blijven rennen
om weer in het verhaal te gerakenGilles Boeuf (1970)
uit: Buiten slapen (2012)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 2 oktober 2012

Roel Richelieu van Londersele -- Alzheimer

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* 'Alzheimer' heeft de Melopee-poëzieprijs gekregen voor het beste in 2011 in een Vlaams literair tijdschrift verschenen gedicht.
* dbnl
* website


Alzheimer


er ligt niets in de zeef van de dag
geen spijker, geen hand, geen boek
hij loopt langs de rand van zijn terugkeer
op zoek naar geleefd en geliefd

en niets nadert, het gras weigert,
zand rukt op, bomen groeien uit elkaar,
de wilgen staan niet bij de beken

hij, de roeier, verlangt naar water:
stroomopwaarts ligt de stad van zijn geheugenRoel Richelieu van Londersele (1952)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 1 oktober 2012

Jan van Gijsen -- Op het tabakrooken

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* biografisch portaal


Op het Tabakrooken

Al draagt de Boer een grove Kiel,
Zyn Klapmuts dekt een groote Ziel
Die hem, door haar bespiegelingen,
In eenzaamheid aldus doet zingen.Klinkdicht

O Brandend Pypje, heete gloed!
Een tydverdryf, voor elk ten besten,
’t Geen alle zorg verdwynen doet
En ’t Hoofd ontheft van muizenesten.

Tabak die my na boven leid!
Als ik u, door den wind gedreeven,
Zie in de dunne Lucht verspreid,
Dan zie ik ’t voorbeeld van myn leven,

Dan is ’t dat gy my denken doet,
Aan ’t geen ik eerlang worden moet,
Een vlugtig stof, van geen vermogen.

Ik zie, wanneer ik van naby
Uw Rook wil volgen met myne oogen,
Dat ik moet eindigen als gy.


Jan van Gijsen (1668-1722)
uit: Het vermaaklyk buitenleven, of de zingende en speelende boerenvreugd (1716)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Jacques Waterman -- De anecdoten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* Komrij leest 'De anecdoten' voor


De anecdoten

Nu was het zwarte zwerk dan opgeklaard;
Na slagregens en hagelbuien kreeg
Licht de overhand. De hemel straalde leeg
En blauw over doordrenkte aarde.

Zij waren in de zijkamer vergaard
En koutten levendig. Naar de stemming steeg
Daalde het peil. Slechts één was er, die zweeg,
Die mokkend naar de vloerbedekking staarde.

Maar onverhoeds sprak deze onvervaard:
‘Waarom zou ik niet doen, wat jullie deden
Waarom niet treden in dubbelzinnigheden
En geestigheden met of zonder baard?

Hoort nu naar mij, ik zal van lang geleden
Geleefd leven schetsen geven, jaren opgespaard.’
Zij luisterden … Als een besmettingshaard
Is hij sindsdien door allemaal gemeden.


Jacques Waterman (1928-1975)
uit: Album (1970)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster