vrijdag 30 augustus 2013

Roemer Visscher -- Eer sal een kat broen eyeren van hennen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* wikipedia
* sinnepoppen
* Roemer Visscher-huis
Eer sal een Kat broen eyeren van Hennen,
Eer sal de waghen de Paerden mennen,
Eer sal het speck zijn vet verliesen,
Dan ick een ander Lief sal kiesen.

Eer sal de Son opgaen int Westen,
En Koeyen in boomen maken nesten,
En hout en steen sal hoesten en fniesen,
Dan ick een ander Lief sal kiesen.

Eer sal een Visschers Kater vergaen,
Van hongher sal sterven een Molenaers Haen,
En schapen draghen gulden vliesen,
Dan ick een ander Lief sal kiesen.

Als de Schepen zeylen teghen wint,
Als de Vader jongher is dan zijn kint,
En in Julio een voet dick sal vriesen,
Dan sal ick een ander Liefken kiesen.


Roemer Visscher (1547-1620)

De zwijgzaamheid van Gerrit Komrij
Eene onveranderlijke waarheid van Martinus Nieuwenhuijzen


(…) op grond van een vergelijking tusschen een gedicht van Roemer Visscher en een van den Franschen dichter Du Bellay (…) het niet onwaarschijnlijk geacht, dat Roemer Visscher in dit geval door den Franschen dichter is geïnspireerd geworden. M.i. zou, zelfs al ware de overeenkomst van het door beiden gebruikte motief nog sterker, Roemer Visschers afhankelijkheid in geen enkel opzicht zijn bewezen. Beide dichters immers passen een zelfden, overbekenden, τόπος der antieke poëzie toe, het motief der onmogelijkheid, het σχῆμα ἐϰ τοῦ ἀδυνάτου, waarbij de schrijver een of ander denkbeeld alleen dan - of zelfs dan niet - voor verwezenlijking vatbaar acht, wanneer ook algemeen als onbestaanbaar geldende dingen werkelijkheid zulllen zijn geworden.
- M. Boas


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 28 augustus 2013

Martinus Nieuwenhuijzen -- Eene onveranderlijke waarheid

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* wikipedia

Eene onveranderlijke waarheid

Eer maakt de stier een predikatie,
En 't varken 't beste referijn,
En de Amsterdamsche Westertoren,
Zal eer voor Kees een slaapmuts zijn,
Eer smaakt de mostert als Bourgogne,
Eer zal Berlijn in Jutland staan,
Eer vliegt Parijs, per luchtmachine,
Paf, een , twee, drie , naar 't rijk der maan,
Eer vaart de keizer van Marokko
Voor ziekentrooster op 's lands vloot,
Eer schiet een Engelschman zich zelven,
Uit smart om Hollands laagheid, dood,
Eer ziet men dat een bok aan bokken
De gronden van de wiskunst leert,
Eer een student met vollen buidel
Van de akademie t' huiswaart keert.


Martinus Nieuwenhuijzen (1759-1793)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 27 augustus 2013

Totius -- Die os

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* wikipedia
* schrijversinfo
* paar gedichten
Die os

Hoe rustig stap hy aan
die edel jukgediert!
hoe waggel hy die kop
met horings swaar gesierd,
en stewig ingestrop!

Hoe rustig stap hy aan
so sonder tuiggetooi,
met natte dowwe plof;
syn vel trek plooi op plooi
rondom die breë skof.

So stap hy rustig aan
vol kalme majesteit
en ongesmukte prag -
beeld van stilswyendheid
én selfbewuste krag.

Steeds stap hy rustig aan
met rustelose drang,
by kou en sonnegloed;
maar snags versnel syn gang
om dagversuim te boet.

Nog stap hy rustig aan
als dage kommervol
doen bleek en krul syn gras;
hy skeer die hardste pol
en suip die modderplas.

Stap, stap dan rustig aan
en deel die trekkerslot;
die skaarste en owervloed,
daar in die land, waar God
ook is vir osse goed!


Totius (1877-1953)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

A.W. Grauls -- Kleine gedichten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl

Kleine gedichten


Wending

De gouden korenaren zijn verdwenen.
Op de akkers is het rapengroen verschenen.
Het nare najaar nadert dag aan dag.
Het landschap krijgt de kleur van natte steenen.

Afzijdig

De lamp schijnt dichterlijk. Ik lees de avondkrant:
Vier moorden en de pest in Britsch Somaliland.
Minister Wang Tsjung Wei werd laffelijk neergeschoten.
De sterren door het raam staan helder triomfant.

Morgen

Er ligt in mijnen tuin reeds rijp op haag en boomen.
Men brengt de morgenkrant: Adoea ingenomen,
na een verwoed gevecht met dolk en bajonet.
Een spreeuw zit op mijn dak al fluitende te droomen.

Onopvallend

De pastor van het dorp moest van het bisdom preken
tegen het rood gevaar en Godes toorn uitspreken,
denzelfden Zondag binst 't Te Deum in de stad
kreeg 't roode stadsbestuur Gods zegen van den Deken.

Zoekend

Ik lees in 't Evangelie en kom tot geen besluit,
ik lees de Montherlant, 'k verdiep mij weer in Freud,
o leven soms doorgrond en dan weer onverklaarbaar,
geen boek, geen sterveling kan er ooit over uit.


A.W. Grauls (1889-1968)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 25 augustus 2013

C. Buddingh' -- Een gedicht

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* wikipedia
* paar gedichten
* dbnl
* citaten
* leest voorEen gedicht

Je krijgt de kaarten gedeeld, zelf mag je niets
uitzoeken, er hooguit één of twee
ruilen, en dan nog alleen een vier voor een zes,
of - als ’t meezit - een tien voor een boer, verder moet je maar zien.

‘Spelen maar!’ roept een stem. Maar je kent zelfs de regels
niet. Hoe moet het? Wat doe je? Je schudt ze en legt
ze uit op de tafel. Misschien is ’t toch best leuk. Soms lijkt het
net of er iets uitkomt: hapt er een vrouw in een aas.

Maar soms gooit er een hand plots een kaart op: je moet bekennen.
Je aarzelt, weet het niet, hijgt, bijt een stuk uit je lip:
onmiddellijk is de hand er met leukoplast.

‘Dank je wel’, zeg je. Maar moet je nu ook al de heer
en de negen opgooien? Dan houd je toch niets meer over?
En het schemert al half. En het licht doet het ook niet meer.


C. Buddingh’ (1918-1985)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 23 augustus 2013

N.E.M. Pareau -- De ganzen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* dbnl
* wikipedia
* historici.nl
* xxviii sonnetten (pdf)
Aan de ganzen

Laat in de nacht, wanneer ik droomend door
het venster staar, roepen uit hooge luchten
onzichtbaar overgaande ganzenvluchten;
een zwak gekrijsch, dat zwelt en gaat teloor.

Nauw drijven door de duisternis geruchten;
de zomernacht is zwoel en drachtig. Voor
de sterren hangt een nevelwaas. Ik hoor
de donkere aard’ in diepen sluimer zuchten.

Ay, vreemde vogelen, die komt overzweven
en ongestoord de breede vlerken vouwt
in landen waar nog vredig volken leven,

Vertelt hun, hoe men hier den vrede rouwt
en welk een ongeluk de menschen lijden
die d’overgaande trekganzen benijden.


N.E.M. Pareau (1906-1981)
uit: XXVIII sonnetten (1941)

De namencombinatie Noordstar en Pareau is in de loop van de tijd bijna een soort firmanaam geworden, te vergelijken met C&A en Lernout en Hauspie. Daar is, dat is uit het bovenstaande al gebleken, ook veel voor te zeggen. Ze studeerden te zelfder tijd, omstreeks 1927, rechten in dezelfde stad, Groningen, hadden in hun studententijd dezelfde literaire vrienden, onder wie het toenmalige wonderkind Halbo C. Kool, later Simenon-vertaler, en Herman Poort, door Kuipers, die treffend kan typeren, neergezet als een ‘provinciaal genie met flambard, lavallière en waarachtige, onbaatzuchtige betekenis als mentor van aankomende talenten.’ Ze werden later onder hun echte naam als befaamde juristen hoogleraar. En ze schreven in dezelfde tijd gedichten. 
- Anton Korteweg


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 21 augustus 2013

J.C. Noordstar -- Meester (I)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* schrijversinfo
* 'De tombe van J.C. Noordstar'
Meester I

’t Eenvoudig wegje, dat vrije za- en woensdag,
meester altijd gaat langs zoom van bos en wei,
blij zwaaiend streelt zijn haar als zij, daar hij
van bloempjes houdt terwijl natuur hem toelacht,

van dotters en van katjes allegader,
wat maar het milde jaartij wand’laars biedt,
de melkkoe schuwt gerust de ruigte niet,
van welke zij ook ’t schuchter windje nader’.

Is daarom uw bestaan geënt, o meester,
op baarsjes, dotters, rit, gevist’, geplukt’,
’t beloftevol gezwel aan ied’re heester?

Of heeft in ’t loom verzet bij ’t vrijheid komen
een engel u een kus op ’t hoofd gedrukt,
’t ontplooid kastanjeblad ontwaakt uit dromen?


J.C. Noordstar (1907-1987)Meester (II)


Zijn strophenbouw is inmiddels slordig, en zijn zinsconstructie menig keer, met de klaarblijkelijke bedoeling om te verbijsteren, gewild fout. Zijn rhythme is verrassend slap, lukraak, en zowel in de vrije als in de regelmatige verzen op geen enkele wijze verantwoord. En, anders dan bij Du Perron en vooral Kool, ligt zijn vers slechts bij uitzondering in het (poëtisch-)muzikale gehoor. Maar met dat al maken deze wonderlijk grillige geestesarabesken, uit het onbewuste opgerezen, een onverklaarbaren indruk [...]
 - Victor E. van Vriesland= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 20 augustus 2013

J.C. Noordstar -- Gestolen kind

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* schrijversinfo
* 'De tombe van J.C. Noordstar'
Gestolen kind

Hoe dikwijls zat ik niet op 't trapje van de wagen
en wenste gestolen te worden, blonde krullebol.
Geen kwam, maar de zon was vriendelijker dan ooit te voren,
dat verdroeg ik niet en luid grienend liep ik weg,

Thans zou ik nog altijd gestolen willen worden als een herfstblad maar er
valt niets meer te stelen, hebben we juist vanmiddag uitgemaakt.
Wat is er aan ons nou te stelen, verdroogden,
waar het sap van kind zijn uit is verdampt en zoek geraakt.


J.C. Noordstar (1907-1987)

In ‘Gestolen kind’ valt ook een ander kenmerk van Noordstars gedichten op: ze beginnen metrisch - de eerste regel is in dit geval een zuivere alexandrijn -, maar houden dat nooit lang vol en gaan al gauw over op praattoon. Alsof ze zich voor hun deftigheid schamen. Het hele lexicon van literaire termen is aan de hand van zijn veertigtal gedichten te demonstreren, maar vooral ook kun je er alles in aantreffen wat de God van de Klassieke Dichtkunst verboden heeft. En toch zijn ze onweerstaanbaar innemend.
 - Anton Korteweg= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

H.W.J.M. Keuls -- Ik ken mijzelf niet meer

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* interview
* eerder bij coster
Ik ken mijzelf niet meer. Ben ik als allen
Die gaan en komen met den dwazen wind?
Een zwakke toon, die opgaat in het schallen
Des storms? Een vorm, die zich te snel ontbindt?

Ben ik een kracht nog, die zich tegen wallen
Van 't noodlot dringt en immer herbegint
En zich weer opricht na haar diepe vallen?
Of ben ik niets dan Gods verloren kind?

Hier is mijn huis, hier zijn de oude wegen,
Die ik zoo meen'gen stillen avond ging,
Hier zijn de harten, die naar mijn hart negen,
Hier is 't vertrouwde spreken van elk ding.

Hoe kan het, God, dat ik mij niet herken
En in mijzelf gelijk een vreemde ben!


H.W.J.M. Keuls (1883-1968)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 18 augustus 2013

A.W. Grauls -- De apotheker

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl

De apotheker

Mijnheer de apotheker,
twee druppels in een beker,
drie poeders in een vat,
als 't regent word ik nat.

Temidden zijner flesschen,
vergift, delicatessen,
gelijk de oude Faust
verzint en smelt en saust

hij onkruid tot triakel,
metalen tot mirakel.
Hij distilleert, hij brandt
rozijnen weer tot zand.

De hand op toovernamen,
Bengaalsch vuur in zijn ramen,
helpt hij Mevrouw en meid
in één barmhartigheid.

Zij gaan om medicijnen,
's nachts als de sterren schijnen,
en eischen met de bel
kinine en narcosél.


A.W. Grauls (1889-1968)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 7 augustus 2013

A. van Collem -- Er is de stank van geld

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* gedichten
* god is een communist

Er is de stank van geld

Er is de stank van geld, de geur van gas,
De laagheid van het woord, de veinzerij,
En de oude penningen van het verraad.

Er is het altijd dragen van een last,
Er is een mompeling van de verkochte,
Er is het clownschap van de kunstenaar.

Er is – Niets Is – Er is alleen het woord,
Het machteloze, het verkondigde
Van kameraadschap op de rijke aarde.


A. van Collem (1858-1933)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

J.B. Charles -- Ik heb een vis voor dag en nacht

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* historici.nl
* interview

Ik heb een vis voor dag en nacht

Ik heb een vis voor dag en nacht,
des morgens, als de angst mij wacht,
zwemt hij kalmerend langs mijn voeten,
als ik des nachts de droom opwacht
dan komt mijn vis mij groeten.

Des middags slapen alle vissen.
Zou men zich hiervan willen vergewissen
en naar de tenen van de rots afklimmen,
men kan mijn vis daar aan de wand zien staan
in een der heldergroene nissen,
men ziet hem in het omgekeerde firmament,
een hoge vlieger, staan te vinnen,
slapend te stromen als een smalle vaan.

Ik heb een vis voor dag en nacht,
zou ik soms vroeg uit denken moeten
dan wekt hij mij al om half acht
Des nachts komt hij steeds even groeten.


J.B. Charles (1910-1983)
uit: Gedichten (1956)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

J.J. Slauerhoff -- Voorwereldlijk landschap

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* letterkundig museum

Voorwereldlijk landschap

Door 't slikmeer breken smalle steenkoollagen
Als zwart ijs, bovenop met asch beslagen.
Het glanst op versche breuken en verbrokkelt snel.
Verre springbronnen sissen hoog en fel,
Het dieptegas welt op, dampbellen bersten.
Een mastodont, verdwaald van 't grondig land,
Plonst door een zware laan moerascypressen,
Zakt af in 't dras, opstekend slurf en tanden:
Twee spitse blaren bij een kronkelende plant.
Zaagtandige bekken gapen uit het drab.
Over schubstammen beent een monsterkrab.
Boomvarens groeien sterk op lage randen.
De zon staat groot en vaag, een ronde damp, te branden.


J.J. Slauerhoff (1898-1936)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Joannes Reddingius -- De witte wieven

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* graf
* dbnl
* wat gedichten
De witte wieven

Witte wieven dansen om en om,
hoor het ritme van het wilde zwieren
en 't geprevel van hun formulieren,
rond de heksenkom.

Dwepend trilt muziek van fluit bij fluit
van de loksters in het groen verscholen,
met het wieglend klagen van violen
wordend één geluid.

Nevel-bleke grijze dampen zijn
zwevend langzaam langs de dennenstammen,
vrouwen dansen bij der flakker-vlammen
vurig-gulden schijn.

Met een welgeweten huppeltred
om en om zo zwiert de hele bende,
strak-gespannen, lenig-licht in 't wenden
naar godinnen wet.

Met een slingerende rinkeling
tinken klokjes door de wilde schokken,
magisch voort en almaar voortgetrokken
zwiert de kring.

Van de maan glijdt door de wolkendrom
zilver licht, fantastisch blijven dansen
witte wieven bij de pijnvuur-glansen,
om en om en om.


Joannes Reddingius (1873-1944)
witte wieven: (uit het germaans): wetende vrouwen, vrouwen met de gave van waarzeggen en toekomstvoorspelling, wit slaat hier niet op de kleur maar betekent 'wijs'= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Virginie Loveling -- Grootmoeders portret

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* letterkundig museum
* dbnl

Grootmoeders portret

In grootmoeders kamer daar hangt het beeld
Uit hare kinderjaren:
Een lachend mondje, peerlenoog
En bruine kroezelharen.

De kinderen stonden en staarden 't aan,
En 't een zeî aan het ander:
"Och, waar' dat schoone kindje hier,
Wij speelden met malkander!"

En de oude in haar leunstoel met bril en toer,
Keek op bij deze rede:
"Wie zou dat schoone kindje zijn?...
Gij speelt er altijd mede."


Virginie Loveling (1836-1923)
uit: Gedichten (1870)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

J.J. de Stoppelaar -- Tropennacht

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* paar gedichten

Tropennacht

Wee mij, als langs de nachtlijke portalen
Geheimenissen sluipen naar mijn deur,
Als aan mijn venster zwoele bloemengeur
Zich mengt met damp uit nachtelijke schalen
Als donkere oogen in den donker stralen.

O, manestralen om de doode rozen,
Zoo zwaar van dauw en van te maatloos geuren:
Hoe kunnen toch de takken dit nog beuren,
Dit hopelooze,
Dit hopelooze…


J.J. de Stoppelaar (1884-1945)
uit: Het verlost verlangen (1930)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Pierre Kemp -- Stadsgezicht

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* gedichten
* youtube
Stadsgezicht

Een jonge dame draagt haar lippen op haar mond
en uit de straat treedt zij zoo op het plein.
Zijn dit de lippen, die haar vader bij haar moeder vond,
in 't klein?
Of heeft zij ze genomen uit een doos
van onder een goud-gebiesde rose roos?
De jonge dame blijft maar gaan
en haar lippen gaan nog voor.
Ik mag op straat niet dom zijn en niet blijven staan
en ga dus door.


Pierre Kemp (1886-1967)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 5 augustus 2013

Henriëtte Roland Holst-van der Schalk -- En boven ’t broederlijk leven zal staan

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* iisg


En boven ’t broederlijk leven zal staan
beeld-van-dat-leven weer in de gedachten
der menschen, gelijk zij dat steeds voortbrachten
en voor eeuwig-waar hielden in hun waan.

Van hun geest zulle’ in fijne lijne’ uitgaan
gedachtegroeisels, en in kleurge drachten
die kindren der verbeelding al de pracht en
glorie des levens duizendvoud omstaan.

Gedachte en poëzie zullen zich klaar
over het leven welven, stralend feest,
zoo, als die gulden lucht zonder gewemel;

en teeder toelachen zullen elkaar
’t menschen-zijn en het werk van menschengeest;
de nieuwe aarde en de nieuwe hemel.


Henriëtte Roland Holst-van der Schalk (1869-1952)
uit: Opwaartsche wegen (1920)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Willem van Toorn -- In memoriam Adriaan Roland Holst

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* schrijversinfo
* querido
* beeldarchief (en meer)In memoriam Adriaan Roland Holst

             Trok adel zich in verre wolken
             voorgoed terug?
             A. Roland Holst, ‘Voor West-Europa’, 1940

Verwarrend is het hier in het huis te slapen waar
u voor ‘Charles Edgar du Perron et Menno ter Braak’
het In memoriam schreef dat nooit een hond meer leest
in dit land zonder memorie. ‘Dit bloedjaar’

noemde u 1940, toen zij, broederpaar,
de dood in gingen. Lang – en toch nog maar
zeventig jaar – geleden. Uw oud dorp wacht dit voorjaar
weer bereidwillig op de nieuwe horden

van strand en zee. U zou het onherkenbaar
vinden – zoals zij trouwens het groot gebaar
van uw gedichten: van vroeger, te zwaar geworden

voor hun klein alfabet, leesbaar
misschien pas weer als straks het water
echt tot de lippen stijgt in Europa.


Willem van Toorn (1935)
uit: Bezweringen (2013)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 4 augustus 2013

Albert Verwey -- Joden

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* bloemlezinkje


Joden

Een jonge jood, van die in dorpen leuren
Met de inhoud van hun zware vracht. Ik zie
Op ’t vol station hem de oude koffer beuren:
Iets edels treft me in zijn fyzionomie.

Zijn andere arm drukt een verweerde band
Waarin een bundel los-verschoven bladen.
Ik denk aan orders. Maar een slanke hand
Sloeg ze op. Hij leest. Ik tracht de druk te raden

En wandel langs hem. ’t Is hebreeuws. Bedoven
In aandacht merkt hij niet dat achter hem
't Gordijn van ’t wachtlokaal werd weggeschoven -
Een oude jood staat naast hem en zijn stem

Wekt hem tot antwoord. Zie daar nu die twee:
Egypteland is ’t woord dat ik hoor noemen.
O ballingen, zo fier, toch zo gedwee,
Wie kan als gij op geestesadel roemen.


Albert Verwey (1865-1937)
uit: Het lachende raadsel (1935)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 1 augustus 2013

Hedwig Selles -- Wie hier binnentreedt doet eerst een wens

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* interview
* bio'tje
* recensieAfgelopen weekend verscheen het 450ste nummer van Meander, het eerste en oudste digitale poëzietijdschrift (sinds 1995!) van Nederland en Vlaanderen. Ter gelegenheid daarvan is de Meander-redactie deze week gastredacteur van Coster. Ze kozen vijf bekende dichters die in Meander een eerste stap naar een groter publiek gezet hebben. Vandaag als laatste een nog ongepubliceerd gedicht van Hedwig Selles (die in Meander 211 voor het eerst haar opwachting maakte).

Wie hier binnentreedt doet eerst een wens

Het is stil op de bodem van het meer
een flinterdunne slaap
ik draai mijn gezicht naar de muur
je wilt toch iets in de buurt hebben
naast roodwier en troosteloze poëzie
maar ik zie mogelijkheden

voor vissen met luie onderlippen
een sereen samengaan de diepe duisternis
in ook al is een afscheid
op den duur onvermijdelijk
door mijn ijdel verlangen naar schoonheid,
(naar licht dat onuitwisbaar is)


Hedwig Selles (1968)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster