dinsdag 11 september 2018

Emmanuel Rosseels -- Blonde Nina & Vreest gy 't onweêr niet?

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl


Blonde Nina

Blonde Nina,
Wreede meisje,
Waerom immer,
Slaet ge uw blikken
Onverschillig
Op my neder,
Wen myn harte
Om uw weêrmin
Angstig zucht?

Nooit een woordje,
Of een wenkje,
Nooit een lonkje,
Of een lachje,
Wreede meisje,
Kwam my toonen;
Dat myn liefde
Aen uw harte
Dierbaer is.

Altyd lydend,
En steeds minnend,
Keer ik telkens
Aen uw' zyde
Weder, Nina;
En geen lonkje
Van meêdoogen,
Straelt u de oogen
Op my uit.

Vindt ge in liefde
Dan niets zaligs,
Niets verrukkends,
Dat de ziele
Doet ontbranden;
En gedurig
't Zoetst genieten,
Aen het harte
Smaken doet?

Zeg, of schept gy
Ligt genoegen,
Trotsche Nina,
In de zuchten,
In de klagten,
Die gedurig,
Door uw koelheid,
Bang en banger
My ontgaen.

Blonde Nina,
Wreede meisje,
Blyf niet langer
Onverschillig
Aen myn liefde;
Want uw weermin
Is my 't dierbaerst,
Is my 't hoogste
Heil op aerd.


*


Vreest gy 't onweêr niet?
Aen mevrouw Van Peene.

Zeg my, lief, aenminlyk meisje,
Zeg me, vreest gy 't onweêr niet? -
Waerom toeft gy op dit kerkhof,
Wen de bliksem nederschiet,
En de donder in het ronde
Bromt, en knaep en landman vliedt!

Wat toch zoekt gy op dit ure,
Waerom kryt ge u de oogen rood? -
Zeg my, teêr en treurig meisje,
Wat beduidt die bange nood?
Schreit ge op 't graf van uwe moeder -
Of is ligt uw minnaer dood?

Nam de dood hem uit uwe armen?
Treurt gy hier nu by zyn graf?
Meisje, ween niet om de liefde,
Die een stond u slechts begaf.
Ginter duert nog al die liefde,
Ginter wacht ze reeds u af!

Droog uw' tranen, staek uw' klagten;
Morgen, ziet ge uw minnaer weêr.
't Morgen zy hier uw' vertroosting,
't Gistren keert toch nimmermeer.
ô De tyd snelt spoedig henen,
Meisje, geef der droefheid keer.

In uw' ziele leev' de hope,
Tot ge weêr uw liev'ling ziet. -
Toef niet langer op dit kerkhof,
Wen de bliksem nederschiet,
En de donder in het ronde
Bromt, en knaep en landman vliedt.


Emmanuel Rosseels (1818-1904)• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten