vrijdag 12 augustus 2011

Marcellus Emants -- Lilith (fragment)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* wikipedia
* dbnl
* letterkundig museum


Lilith (fragment)

Nu stijgt de zon omhoog, en allerwege
Verkwijnt het grauw der laatste schaduwtint.
Daar dringt op eenmaal in den morgennevel,
Die over Adam's ziel ligt uitgespreid,
Verblindend helder de eerste lichtstraal door.
Hij heft de handen op, zijn doffen blik
Doorstroomt een gloed uit zonneglans gesproten,
En dankend paart zijn stem zich aan den jubel,
Welke al wat leeft in 't paradijs ontstijgt:

‘O! heerlijkheid, als mijn bewondrend oog
Tot op dees' dag er geene mocht aanschouwen,
Wie schiep uw pracht, wie schonk u aan mijn blik?
Ja, 'k voel het thans: ik leef! - Ik ben ontwaakt
Om mijn te noemen al wat Edens hof
Aan geur en tinten, klank en schoonheid bergt!
Dank gever, die voor 't lieflijk tonenspel
Mijn oor ontsloot, die voor des levens glans
Den dichten sluier van mijn oogen nam,
En heel dees' rijkdom mij hebt toegewezen!
Waarheen mijn hoofd zich wend', mijn voet zich richt',
Steeds doemen nieuwe wondren voor mij op,
En vliedt, door 't zinkend hemelsblauw omneveld,
De grenslijn van mijn zoeken verder weg. -
O! frissche kleurenpracht, bij 't morgendauwen
Nog in den levenszwangren knop besloten,
Nu reeds tot vollen vervengloed gerijpt,
Mijn blik daalt weeldedronken in u neder.
Gewiekte, bonte kinderen van 't woud,
Die met uw duizendstemmig juichgeschal
Mijn schreden begeleidt, ik heb u lief!
U allen, al wat leven heeft als ik
En mij des levens schoonheid doet genieten!’

Zoo prijst zijn God de stem des eersten menschen,
En Cherubijnen dragen 't woord omhoog
Om 't voor den troon des Scheppers neerteleggen.


Marcellus Emants (1848-1923)
uit: Lilith (1879)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Geen opmerkingen:

Een reactie posten