donderdag 23 augustus 2018

G.A. Bredero -- twee sonnetten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
kb
dbnl
coster• Op 23 augustus is het 400 jaar geleden dat Bredero overleed, en daarom is 2018 Bredero-jaar. Zie Bredero2018.nl.Sonnet

Hoe wondert u mijn smart en moeyelijcke vlaghen*,
Die 't innerlijcke deel* op't alderswaarste praamt*
Met onvernoegen* groot? ja grooter als ghy raamt*,
Of als my moog'lijck is om immer uyt to claghen.

Wat mach* myn jongh gemoet met meerder strafheyt* plagen,
Als dat een ander hier dus wel ghesien* versaamt*?
Of dat men my, 0 druck! om mijn geringheyt schaamt*?
Of dat ghy laes verheelt* u minne voor u maaghen*?

Dit raast en rammelt my ghestadich door het hooft,
So dat ick al gheheel van zinnen schijn berooft
En vat* een Mooker swaar van droef heyt en van trueren.

Ist dat ghy, waarde Lief, na wensch hier in versiet*,
Soo wart* mijn Hart ontlast van quellingh en verdriet,
Soo niet, het sal myn Ziel tot inde gront verstueren*.

• moeyelijcke vlaghen: neerslachtige buien
• 't innerlijcke deel: het hart
• praamt: beklemt
• onvernoegen: onvoldaanheid
• raamt: veronderstelt
• mach: kan
• meerder strafheyt: groter wreedheid
• dus wel ghesien: zo welkom
• versaamt: bij u komt
• dat men my...schaamt: dat men zich voor mij wegens mijn geringe afkomst schaamt
• verheelt: verbergt
• maaghen: bloedverwanten
• En vat: het onderwerp bij dit gezegde kan zijn Dit (vs. 9) ofwel ick (vs. 10); in het eerste geval staat er: en dit is alsof er een zware moker van droefheid en treuren gegrepen wordt (om mij te treffen); in het andere geval: en zodat ik een zware moker grijp.
• versiet: voorziet, maatregelen treft
• Soo wart: dan zou...worden
• verstueren: verstoren, vernietigen


Sonnet

Ick twijfel, lieve Lief, wat my eerst mocht vercrachten*
De schoonheyt van u Ziel of van u rijpe* Jeucht,
Of u verlicht verstant, of u volmaakte Deucht,
Of wat ick sal voor 't Eelst van dese dingen achten.

O soete straffe strijt!* o stribblighe* gedachten!
Hoe stoot en stommel dy* Garbrande inde* vreucht,
Die van syn selven* nau een trisseltje* en heucht,
Want siet vergetel dranc* dronck by verscheyen nachten

Door de beschouwing van niet Werelts* noch niet cleyns,
Maer van u schoone ziel ! die waerlijcx niet gemeyns*
Heeft met dit aertsche volck van logge lompe sinnen.

O soetheyt! laet my* noch een weynich nuchter Breyns,
Op dat ick in myn hart met erenst* overpeyns
Of ymandt meer als ick haer deuchden mach* beminnen?


G.A. Bredero (1585-1618)

• mocht vercrachten: kon overweldigen
• rijpe: ervaren, tot wijsheid gekomen
• straffe strijt: harde tweestrijd
• stribblighe: tegenstrijdige
• Hoe stoot en stommel dy enz.: wat beweegt gij de dichter met rukken heen en weer
• inde: temidden van de
• Die van enz.: die nauwelijks meer weet wat hij geweest is
• een trisseltje: een schijntje
• vergetel dranc: drank waardoor men het bewustzijn van zichzelf verliest, nl. de verliefdheid
• niet Werelts: niets van deze aarde
• niet gemeyns: niets gemeen
• laet my: gun mij, laat mij behouden
• erenst: ernst
• mach: kan, zou kunnen


• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

1 opmerking: